[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra

Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra

Download


Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra là văn bản được lập ra để thông báo về việc kết thúc thanh tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra

 1. Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

     …..…………….(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐOÀN THANH TRA                             Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

                                                               ………(2), ngày…tháng…năm…

  THÔNG BÁO
  Về việc kết thúc thanh tra

  Kính gửi: …………………………………………(3)

  Thực hiện Quyết định thanh tra số…..ngày…../…../…..của……………….
  (4) 
  về  việc ………………………………….(5) đối với …………………………….
  (6), từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../…../ Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh  
  tra theo Kế hoạch số …..đã được ……………(7) phê duyệt. Kể từ  ngày…../…../
  …..   Đoàn sẽ  kết thúc làm việc tại các cơ  quan, đơn vị  được thanh tra. Trong 
  quá trình xây dựng Kết luận thanh tra, nếu cần bổ  sung hoặc cung c ấp thêm 
  thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung thanh tra, đề  nghị  …………………………
  (3) quan tâm chỉ đạo đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
  Đoàn thanh tra xin thông báo để đồng chí/ông/bà biết./.
  Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG ĐOÀN
  ­ Như trên;
  ­ ……(7) để b/c;
  ­ Đ/c Chánh TTra để b/c; 
  ­ Lưu: VT, ĐTT. 

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Địa danh;
  (3): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra;
  (4): Chức danh của người ra Quyết định thanh tra;
  (5): Nội dung cuộc thanh tra;
  (6): Tên cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra;
  (7): Họ tên, chức vụ của người ký Quyết định thanh tra.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc kết thúc thanh tra File Docx, PDF về máy