[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Download


Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại là văn bản được lập ra để thông báo về việc đối ngoại giải quyết khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

 1. Mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /TB­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  THÔNG BÁO
  Về việc đối thoại giải quyết khiếu nại
  (lần thứ…..)

  Kính gửi: …………………………………………(5)
  Địa chỉ: …………………………………………..

  Căn cứ Điều 30, Luật Khiếu nại năm 2011; (6)
  Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  Quy định  
  chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
  Căn cứ  Thông tư  số  68/2013/TT­BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử  lý khiếu  
  nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu  
  nại trong Công an nhân dân;
  Căn   cứ   Quyết  định   số……ngày……/……/……   của…………………………(7)   về  
  việc xác minh nội dung khiếu nại của ………………(8) đối với…………………(9),
  ………….. (2) thông báo:
  Đúng…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Kính mời ông (bà): …………………………………………………………(5)
  Có mặt tại: …………………………………………………………………….
  để tiến hành đối thoại về những nội dung sau:  
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………(10)
  Đề  nghị  ………………………………(5) khi đến mang theo Thông báo này và 
  các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại.
  Thông báo này thay cho giấy mời.

  Nơi nhận:                                                                         …………………………….(11)

 2. ­ Như trên;                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Thanh tra…..(để theo dõi, quản lý);
  ­ Lưu: ….

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị  ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ  ký thì ghi: ­BCA­Số  hiệu  
  hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo Thông báo);
  (4): Địa danh;
  (5): Họ  tên người khiếu nại/người bị  khiếu nại/người có quyền và nghĩa vụ  liên quan/cơ  quan, tổ 
  chức có liên quan;
  (6): Điều 39 Luật Khiếu nại năm 2011 nếu là giải quyết khiếu nại lần thứ hai;
  (7): Chức danh người ra Quyết định xác minh nội dung khiếu nại;
  (8): Họ tên, địa chỉ (hoặc chức vụ, nơi công tác) của người khiếu nại;
  (9): Quyết định hành chính/hành vi hành chính của ai? ở đâu?
  (10): Nêu tóm tắt nội dung khiếu nại;
  (11): Chức vụ người ký Thông báo.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy