[Download] Tải Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS)

Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS)

Download


Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS)

 1. Mẫu số 31­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../TB­TA

  ….., ngày….. tháng ….. năm……
  THÔNG BÁO
  VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, 
  TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI
  Kính gửi: ­ (2)………………. Địa chỉ: (3) …………………………
  Nơi làm việc: (4) ………………………Số điện thoại: …………………; 
  Số fax: …………; Địa chỉ thư điện tử: …………….…… (nếu có); 
  là(5) ……………………………………………
  Căn cứ vào các điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ  có trong hồ  sơ  vụ  án dân sự  thụ  lý số 
  …../……/ TLST­……ngày….tháng…..năm…………
  Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến hành  
  hoà giải được.
  Vì các lẽ trên:
  1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết.
  Đúng…..giờ….phút, ngày……tháng……năm……………….…..……….
  Có mặt tại phòng số……, trụ sở Toà án nhân dân………….……………
  Địa chỉ: …..…..………………………………………………………..………
  Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà 
  giải.
  2. Nội dung phiên họp:
  a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
  b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm(6)……….…………………….…..
  ……..………………………………………………………………………
  3.  Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong  
  thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định 
  của pháp luật tố tụng dân sự.

 2. Nơi nhận: THẨM PHÁN 
  ­ Như trên; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

   Hướng dẫn sử dụng mẫu số  3
    1­DS:
     
  (1) Ghi tên Toà án ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng  
  cứ và hoà giải; nếu Tòa án ra thông báo là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực  
  thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân 
  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân 
  dân thành phố Hà Nội).
  (2), (3), (4) và (5) Ghi lần lượt đương sự của vụ án và tư cách tham gia tố tụng của họ. Nếu là cá  
  nhân thì ghi họ tên, địa chỉ  nơi cư  trú và nơi làm việc của người được thông báo; nếu là cơ  quan, tổ 
  chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối 
  với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính 
  gửi: Ông Nguyễn Văn A).
   (6) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly hôn các vấn  
  đề cần được hoà giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng và 
  các vấn đề khác có liên quan, (nếu có)).

Download tài liệu Mẫu Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Mẫu số: 31-DS) File Docx, PDF về máy