[Download] Tải Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS)

Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS)

Download


Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS)

 1. Mẫu số 27­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……. (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../TB­TA 

    …….., ngày…… tháng …… năm…… 
                                  

  THÔNG BÁO
  TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN
  Kính gửi:(2)…………………………………………….……….…………..
  Địa chỉ:(3)…………………………………………………………………………………………….
  Nơi làm việc:(4)…………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại:……………………; số fax:………………………………(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ……………..………………..……… (nếu có).
  Sau khi xem xét đơn khởi kiện của:  (5)…………………… và các tài liệu, chứng cứ 
  kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn  
  khởi kiện)………………………………………………………………………………………………….
  Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (6)…………………………………………
  Căn cứ vào (7)…………..…. khoản 1 Điều 192 (hoặc khoản 2 Điều 193) và Khoản  
  1 Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Tòa  án nhân dân………………………. trả  lại  đơn khởi kiện cùng các tài liệu, 
  chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho người khởi kiện được biết.
  Trong thời hạn 10 ngày, kể  từ  ngày nhận được Thông báo trả  lại đơn khởi kiện, 
  người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị  với Toà án 
  nhân dân……………… về việc trả lại đơn khởi kiện.

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Như trên; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Lưu tại Tòa án.

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27­DS:
  (1) Ghi tên Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Toà án ra thông báo trả  lại đơn khởi 
  kiện là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương nào (ví dụ: 
  Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố  trực  
  thuộc trung  ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố 
  Hà Nội).
  (2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ  tên, địa chỉ  nơi cư  trú và nơi làm việc của người khởi  
  kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn  
  khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị  trước 
  khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
  (5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ  theo độ  tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại 
  điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của  
  cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
  (6) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 192 hay khoản 2 Điều 193 của Bộ luật  
  tố tụng dân sự thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó.
  (7) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào điểm, khoản, điều luật cụ thể đó.

Download tài liệu Mẫu Thông báo trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 27-DS) File Word, PDF về máy