[Download] Tải Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn – Tải về File Word, PDF

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn
Nội dung Text: Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Download


Tài liệu tham khảo về Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn File Word, PDF về máy

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

 1. 3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
  (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)
  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội):…………………………………………………………
  2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Các loại hoá đơn phát hành:

  Tên loại Số Ngày bắt đầu
  STT Mẫu số Ký hiệu Từ s ố Đến số Doanh nghiệp in
  hoá đơn lượng sử dụng
  Tên MST
  Hóa đơn AA/11T
  GTGT

  6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
  – Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  – Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………………………………………………..
  ………, ngày………tháng………năm………

 2. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ
  5.8. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Phụ lục 5 ban hành kèm
  Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị chủ quản: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tên tổ chức…………………..

  ………, ngày……… tháng……… năm………

  QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)
  Về việc áp dụng hóa đơn tự in
  —————–

  GIÁM ĐỐC …
  Căn cứ điểm a (hoặc b) và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài
  chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung
  ứng dịch vụ;
  Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …
  ….
  Xét đề nghị của …
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ……../……/20…..trên cơ sở hệ thống thiết bị và các
  bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

 3. – Hệ thống thiết bị (Máy tính số …, máy in số …, máy tính tiền số …, phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán,
  phần mềm bán hàng)).
  – Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên
  nhà cung cấp dịch vụ)
  Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)
  Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn
  tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán
  hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.
  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
  – Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
  cục…);
  – Như Điều 4 (để thực hiện);
  – Lãnh đạo đơn vị;
  – Lưu.

Download tài liệu Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn File Word, PDF về máy