[Download] Tải Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

Download


Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo là văn bản được cơ quan có thẩm quyền gửi tới cá nhân, tổ chức về kết quả giải quyết tố cáo của họ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo File Word, PDF về máy

Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

 1. Mẫu số 30 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /TB­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  THÔNG BÁO
  Kết quả giải quyết tố cáo

  Kính gửi: Ông /Bà…………………………………(5)
  Địa chỉ: ……………………………………………

  (6)………………đã giải quyết tố cáo của ông (bà) đối với………………..
  (7)
  về ……………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………..(8)
  Kết quả như sau:
  1.……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………….(9)
  2.……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………(10)
  (2)…………………thông báo để …………(5)……………….biết./.

  Nơi nhận:                                                                        …………………………..(11) 
  ­ Như trên;                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì không có dòng này);

 2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì ghi: BCA­Số hiệu hoặc  
  chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo Thông báo);
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên, địa chỉ người tố cáo;
  (6): Chức danh người có thẩm quyền giải quyết tố cáo;
  (7): Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người bị tố cáo;
  (8): Tóm tắt nội dung tố cáo;
  (9): Tóm tắt những kết luận về nội dung tố cáo;
  (10): Nêu kết quả xử lý tố cáo;
  (11): Chức vụ của người ra Thông báo;

Download tài liệu Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo File Word, PDF về máy