[Download] Tải Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước

Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước
Nội dung Text: Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước

Download


Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước

 1. CƠ QUAN BÁO CÁO Mẫu biểu số 64

  QUYẾT TOÁN CHI, TRẢ NỢ NSĐP THEO MỤC LỤC NSNN NĂM….
  (Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)
  Đơn vị: đồng

  Cấp Chương Loại Khoản Tiểu mục Số QT

  Hợp nhóm, Tiểu
  nhóm, Mục và Tiểu
  mục (hợp nhóm toàn
  bộ các cấp và hợp
  nhóm theo từng cấp)

  Ngày tháng năm ……, ngày tháng năm….
  GIÁM ĐỐC KBNN……… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH
  (Ký tên và đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Quyết toán chi, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước File Docx, PDF về máy