[Download] Tải Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

Download


Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo là văn bản được lập ra để ban hành quyết định về việc thụ lý tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

 1. Mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..……………..(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                               ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thụ lý giải quyết tố cáo

  …………………………………(5)

  Căn cứ Luật Tố cáo năm 2011;
  Căn cứ  Nghị  định số  91/2013/NĐ­CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ  Quy  
  định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;
  Căn cứ  Thông tư số 10/2014/TT­BCA ngày 04/3/2014 Quy định việc xử lý,  
  giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;
  Sau khi kiểm tra, xác minh và thấy đủ điều kiện thụ lý;
  Xét đề nghị của …………………………………………,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thụ lý giải quyết tố cáo của ……………………………………..(6) 
  có địa chỉ  tại …………………………………đối với ………………………………
  (7) 
  Điều 2. Giao cho ………………(8) có trách nhiệm xác minh nội dung tố 
  cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có 
  thẩm quyền giải quyết tố cáo.
  Thời hạn giải quyết tố cáo là …..ngày (không kể ngày nghỉ, nghỉ Lễ).
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ……………………(8),  
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 2. Nơi nhận:                                                                      …………………………………(9)
  ­ …….(6) để biết, thay thông báo;                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ …….(8) để thực hiện;
  ­ …….(10) để biết;
  ­ Lưu: VT,…..
     

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị  ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ  ký Quyết định thì ghi là:  
  BCA­ Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh Thủ trưởng cơ quan CA ra Quyết định;
  (6): Họ tên của người tố cáo;
  (7): Ghi rõ cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị/địa phương người bị tố cáo;
  (8): Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ. Nếu giao cho cá nhân tiến hành xác minh nội 
  dung tố cáo thì ghi rõ cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị;
  (9): Chức vụ người ký Quyết định;
  (10): Ủy ban MTTQVN/các tổ chức thành viên MTTQ/cá nhân có thẩm quyền chuyển tố cáo đến (nếu 
  có).

Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo File Word, PDF về máy