[Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B)

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B)

Download


Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước được lập ra nhằm giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B)

 1. Mẫu B
  SỞ …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số: …../…..(ĐV) ………., ngày ….. tháng ….. năm ……

  QUYẾT ĐỊNH (1)
  Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm …….
  GIÁM ĐỐC SỞ ………….
  – Căn cứ Quyết định số ….. ngày ….. của Ủy ban nhân dân… về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở
  …..
  – Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân ….. về giao dự toán ngân sách nhà nước năm …..
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở…
  theo phụ lục(2) đính kèm.
  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm ….. được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng
  quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
  Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  GIÁM ĐỐC
  (Ký tên, đóng dấu)
  Nơi nhận:
  – Sở Tài chính(3);
  – KBNN tỉnh (thành phố)(4);
  – Đơn vị sử dụng ngân sách(5);
  – KBNN nơi giao dịch(5) (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
  – Lưu ………

  Ghi chú
  (1) Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh;
  (2) Mẫu biểu số 48, 49 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này.
  (3) Mẫu biểu số 48, 49 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này.
  (4) Mẫu biểu số 49 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này.
  (5) Mẫu biểu số 48 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này.

Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu B) File Word, PDF về máy