[Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A)

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A)

Download


Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước được lập ra nhằm phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A)

 1. Mẫu A
  BỘ …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số: …../…..(ĐV) ………., ngày ….. tháng ….. năm ……

  QUYẾT ĐỊNH (1)
  Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm………
  BỘ TRƯỞNG BỘ …………….
  – Căn cứ Nghị định số …… ngày …… của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ ……;
  – Căn cứ Quyết định số ….. ngày …… của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm
  …….;
  – Căn cứ Quyết định số …… ngày ….. của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách nhà nước năm;
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực
  thuộc Bộ… theo phụ lục(2) đính kèm.
  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm …… được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng
  quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  BỘ TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)
  Nơi nhận:
  – Bộ Tài chính (3);
  – KBNN (4);
  – Đơn vị sử dụng ngân sách (5);
  – KBNN nơi giao dịch (5) (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
  – Lưu……..

  Ghi chú:
  (1) Mẫu này áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung
  ương.
  (2) Mẫu biểu số 36, 37 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này;
  (3) Kèm phụ lục theo mẫu biểu số 36, 37 và thuyết minh phân bổ theo mẫu biểu số 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
  46 và 47 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này;
  (4) Kèm phụ lục theo mẫu biểu số 37 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này;
  (5) Kèm phụ lục theo mẫu biểu số 36 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này.

Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Mẫu A) File Docx, PDF về máy