[Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)

Download


Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc giải quyết các vấn đề liên quan trong nội dung khiếu nại được phủ định trong lần đầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)

 1. Mẫu số 21 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc giải quyết khiếu nại
  (Lần hai)

  ……………………………………..(5)

  Căn cứ Điều 40 Luật Khiếu nại năm 2011;
  Căn cứ  Nghị  định số  75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  Quy  
  định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
  Căn cứ ……………………………………………………………………………..(6);
  Căn cứ  đơn khiếu nại đề  ngày……/……/……của ……………………………
  (7);
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
  khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại (Lần đầu) số……ngày ……/
  ……/……của………………………………………………………………………..(8);
  Căn cứ  Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại số….. ngày …../…../
  ….. của……………(9) và kết quả gặp gỡ, đối thoại ngày……/……/……,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Việc giải quyết khiếu nại của………………………………………
  (8)
  tại Quyết định về  việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) số…..ngày…../…../….. 
  là…………………………………………………………………………………(10)
  Điều 2.……………………………………..………………………………(11)

 2. ………………………………………………………………………………………..
  Điều 3. Giải quyết các vấn đề liên quan trong nội dung khiếu nại (nếu có)  
  như sau:
  Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của………………… 
  về………………….
  Bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt 
  hại……………………………………
  Khắc phục hậu quả đã gây ra………………………………………………….
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể  từ  ngày ký và được công bố  công 
  khai   theo   quy   định   của   pháp   luật   về   khiếu   nại.   (8)…………………,   (12)
  ……………….. 
  và…………………(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành. ( Nếu người  
  khiếu nại là cá nhân, đơn vị, tổ  chức không thuộc ngành Công an hoặc không  
  trong biên chế CAND; là Công nhân viên Công an hoặc những nội dung khiếu nại  
  không thuộc danh mục bí mật Nhà nước hay các quy định khác mà Bộ  Công an  
  cấm thì thêm dòng chữ: Nếu không đồng ý,……..……………………(7) có quyền 
  khởi kiện tại Toà án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính)./.

  Nơi nhận:                                                                        ………………………….(13)
  ­ Như Điều 4;                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ …….(14);
  Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số  hiệu hoặc chữ  viết tắt của đơn vị  ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ  ký Quyết định thì ghi là:­
  BCA­ Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh Thủ trưởng cơ quan CA ra Quyết định;
  (6): Thông tư của Bộ Công an đang có hiệu lực thi hành hướng dẫn quản lý, giải quyết khiếu nại trong  
  CAND; 
  (7): Họ tên của người khiếu nại;
  (8): Họ tên, chức vụ, đơn vị của người bị khiếu nại;
  (9): Họ tên, chức vụ hoặc chức danh của người báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
  (10): Ghi rõ đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ  (nếu đúng một phần thì ghi cụ  thể  những phần nội  
  dung đúng đó);
  (11): Áp dụng tuỳ theo trường hợp sau:
  1. Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần:

 3. + Yêu cầu người đã ra Quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi (ghi cụ  thể những nội dung  
  yêu cầu cần sửa đổi), huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định này.
  + Yêu cầu người thực hiện hành vi hành chính chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.
  2. Nếu khiếu nại là sai toàn bộ và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng:
  Công nhận là đúng và giữ  nguyên nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của (8). 
  Đồng thời yêu cầu (6)/(11) thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định hành chính, hành vi hành chính;
  (12): Cá nhân/Cơ quan , tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ khiếu nại;
  (13): Chức vụ người ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
  (14): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền gửi khiếu nại đến (nếu có).

Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) File Docx, PDF về máy