[Download] Tải Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra
Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

Download


Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra là văn bản được lập ra để ban hành các quyết định cho việc gia hạn thời hạn kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

 1. Mẫu số 49 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

  ……………………………..(5)

    Căn cứ  Nghị  định số  41/2014/NĐ­CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ  quy  
  định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân;
  Căn cứ Thông tư số  01/2013/TT­TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính  
  phủ  Quy định về  hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,  
  kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;
  Xét đề nghị của ……………………………………………,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra đối với cuộc kiểm tra theo Quyết định 
  số…..ngày…../…../…..của………………(5)   là…………………(bằng   chữ)   ngày; 
  kể từ ngày…..tháng….năm…. (không kể ngày nghỉ).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  …………………………………(6) và …………………………………….(7)  
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                           …………………………..(8)
  ­ Như Điều 2;                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ ……(9) ;
  ­ Lưu: …..

 2. (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số  hiệu hoặc chữ  viết tắt của đơn vị  ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ  ký Quyết định thì ghi là: 
  BCA­ Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra Quyết định kiểm tra; 
  (6): Đoàn kiểm tra hoặc họ tên cá nhân được giao kiểm tra;
  (7): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra; 
  (8): Chức vụ của người ra Quyết định gia hạn thời gian xác minh;
  (9): Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan.

Download tài liệu Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra File Word, PDF về máy