[Download] Tải Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS)

Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS)

Download


Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS)

 1. Mẫu số 13­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN ÁN NHÂN DÂN….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số:……/……/QĐ­UTTA (2) Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
   
    …………, ngày…… tháng …… năm …… 

  QUYẾT ĐỊNH  
  UỶ THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ
   
  TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………………………….

  Căn cứ vào Điều 97 và Điều 105 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …./…/ TLST­…ngày….tháng….năm…
  Về:(3)  …………………………………………………………………,   giữa:   Nguyên 
  đơn:(4)…………………………………………………………………………………………………
  Bị đơn:(5)…………………………………………………………………………………………….
  Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Uỷ thác cho (6)…………………………tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:(7)
  2. Yêu cầu(8)…………………….…………… thực hiện công việc được uỷ thác nêu 
  trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả 
  bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án(9).. .
  Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn 
  bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc uỷ  thác cho Toà án đã ra quyết 
  định uỷ thác biết.
  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Tòa án nhân dân hoặc cơ quan  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  có thẩm quyền được ủy thác;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp 
  huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
  Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi 
  rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân 
  dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số:02/2017/QĐ­UTTA).
  (3) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.
  (4) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của nguyên đơn trong vụ án.
  (5) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơn trong vụ án.
  (6) và (8) Ghi tên Toà án nhân dân hoặc cơ  quan có thẩm quyền khác được uỷ  thác thu thập  
  chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu này.
  (7) Ghi cụ  thể  biện pháp thu thập chứng cứ  và những công việc cụ  thể  uỷ  thác để  thu thập  
  chứng cứ.
  (9) Ghi tên Tòa án ra quyết định ủy thác.

Download tài liệu Mẫu Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ (Mẫu số: 13-DS) File Docx, PDF về máy