[Download] Tải Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS)

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS)

Download


Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS)

 1. Mẫu số 06­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN………..(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số……../……/QĐ­TCGĐ  (2) Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
      …………, ngày…… tháng …… năm …… 

  QUYẾT ĐỊNH  
  TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH(3)

   TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………………………..

  Căn cứ vào các điều 97, 102 và 103 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ Luật Giám định tư pháp;
  Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../……/ TLST­……ngày….tháng….năm…
  Về:(4)……………………………………………………………………………………………………………..
  Xét(5)………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đối với(6)……………………………………………………………………………………………………….

  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Trưng cầu(7)……………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Thực hiện giám định:(8)…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm:(9)………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Thời hạn trả kết luận giám định:(10)……………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Tổ chức giám định tư pháp; 

 2. ­ Giám định viên;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

   Hướng dẫn sử dụng mẫu số 0 6
    ­DS
     : 
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện 
  thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án  
  nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà 
  án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp  
  cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ­TCGĐ).
  (3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thì sau hai chữ “giám định” trong quyết  
  định ghi thêm hai chữ “bổ sung” hoặc chữ “lại”.
  (4) Ghi quan hệ tranh chấp mà Toà án đang giải quyết.
  (5) Tùy trường hợp cụ  thể  mà ghi yêu cầu của đương sự  hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường 
  hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi rõ tên, địa chỉ, tư cách đương sự của người có đơn yêu cầu mà  
  ghi (ví dụ: Xét yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định của ông Nguyễn Văn A ­ nguyên đơn trong vụ án,  
  cư trú tại 261 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
  (6) Ghi đối tượng cần giám định (ví dụ: đối với chữ ký của người bán trong hợp đồng mua bán  
  tài sản hoặc đối với chữ viết trong bản di chúc do bị đơn giao nộp cho Toà án).
  (7) Ghi đầy đủ  tên, địa chỉ  của tổ  chức được trưng cầu giám định hoặc họ, tên và địa chỉ  của  
  người được trưng cầu giám định.
  (8) Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định.
  (9) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số  lượng cụ  thể, ký hiệu  
  (nếu có).
  (10) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám định phải 
  gửi kết luận giám định cho Toà án.

Download tài liệu Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số: 06-DS) File Word, PDF về máy