[Download] Tải Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Download


Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) mẫu số 43-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

 1. Mẫu số 43­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA  ÁN NHÂN DÂN. . . . . (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
    Số:  . . . . . / . . . . . /QĐST­….. (2)
    ….., ngày….. tháng ….. năm…..  

  QUYẾT ĐỊNH
  TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………..

  Căn cứ vào các điều 48, 216 và 219 của Bộ luật tố tụng dân sự: 
  Xét thấy: ( 3 ) …………………………………………………………………………………………

  QUYẾT ĐỊNH:

  1.  Tiếp   tục   giải   quyết   vụ   án   dân   sự   số   ………/…………/TLST­……….…(4) 
  ngày…tháng…năm…….. về việc:(5)……………………………., giữa:
  Nguyên đơn:(6)
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
  Bị đơn(7):…………………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có):(8)……………………………
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
  2. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ  án dân sự  có hiệu lực kể  từ  ngày ban hành.  
  Quyết  định tạm  đình chỉ  giải quyết vụ   án dân sự  số……../……../QĐST­……..ngày 
  ….tháng …..năm……hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định này. 

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
   

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 43­DS:
  (1) Ghi tên Toà án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ  án dân sự; nếu Toà án ra quyết định là  
  Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố  trực  thuộc trung  ương nào (ví dụ: Toà án 
  nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  
  ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2)   Ô   thứ   nhất   ghi   số,   ô   thứ   hai   ghi   năm   ra   quyết   tiếp   tục   giải   quyết   vụ   án   (ví   dụ:   Số 
  02/2017/QĐST­HNGĐ).
  (3) Ghi cụ thể lý do của việc tiếp tục giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại  
  Điều 214 của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: xét thấy nguyên đơn là cá nhân đã chết mà nay đã có cá 
  nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng).
  (4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2017/TLST­KDTM).
  (5) Ghi quan hệ  tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ  lý 
  giải quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu  
  của bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa  
  cá nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  thì ghi: “tranh  
  chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi  
  họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó 
  (ghi theo đơn khởi kiện).

Download tài liệu Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) File Docx, PDF về máy