[Download] Tải Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra
Nội dung Text: Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra

Download


Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra là văn bản được lập ra để quyết định về việc thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra

 1. Mẫu số 45 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  ……………………..(5)

  …………………………….(6)

  Căn cứ …………………………………………………………………………(7);
  Căn cứ …………………………………………………………………………(8);
  Căn cứ Quyết định ……….(9) số…..ngày…../…../…..của ………………(6); 
  về …………………………………………………………(10);
  Để ……………………………………………………………………………..(11);
  Xét đề nghị của …………………………………(12),

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. ……………………………………………………………………..(13)
  ………………………………………………………………………………………..
  Điều 2. Giao cho …………………………………………………………(14)
  tiến hành ………………………………………………………………………….(13)
  ……………………………………………………………………
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  ………………………………(14) và ……………………………………(15)
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                           ……………………………(16)

 2. ­ Như Điều 3;                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ …..(17) để báo cáo;
  ­ …..(18) để biết;
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì ghi là: 
  BCA­ Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): QĐ về vấn đề gì theo Điều 48 ( hoặc Điều 55) Luật Thanh tra năm 2010/ Điều 14 ( hoặc Điều15/35  
  Luật Khiếu nại 2011)/ Điều 11 (hoặc Điều 25/37/39 Luật Tố cáo 2011);
  (6): Chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  ra Quyết định thanh tra hoặc Chánh Thanh tra Bộ/Công an  
  tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ/Cảnh sát PCCC (nếu là người ra QĐ thanh tra chuyên ngành);
  (7): * Điều 48 Luật Thanh tra năm 2010 nếu là cuộc thanh tra hành chính;
        * Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010 nếu là cuộc thanh tra chuyên ngành;
        * Điều 14/15/35 Luật Khiếu nại 2011 nếu là cuộc giải quyết khiếu nại;
        * Điều 11/25/37/39 Luật Tố cáo 2011 nếu là cuộc giải quyết tố cáo;
  (8): Viện dẫn Nghị  định của Chính phủ  về  thanh tra/khiếu nại/tố cáo hoặc Thông tư  của Bộ  Công an 
  đang có hiệu lực thi hành;
  (9): Quyết định thanh tra/Quyết định xác minh nội dung khiếu nại/tố cáo;
  (10): * Tên cuộc thanh tra;
        * Nếu là khiếu nại thì ghi rõ khiếu nại của ai? về vấn đề gì?
        * Nếu là tố cáo thì ghi rõ tố cáo ai? về vấn đề gì?
  (11): Nêu các lý do ra Quyết định;
  (12): Nêu rõ chức danh, chức vụ của người đề nghị;
  (13): Quyết định vấn đề gì? đối với ai? việc gì?
  (14): Tên đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ;
  (15): Tên đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
  (16): Chức vụ của người ra Quyết định;
  (17): Thủ trưởng cơ quan Công an cùng cấp của Chánh Thanh tra (nếu Chánh Thanh tra ra Quyết định);
  (18): Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị, cá nhân bị thi hành Quyết định.

Download tài liệu Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra File Word, PDF về máy