[Download] Tải Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Download


Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) mẫu số 19-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

 1. Mẫu số 19­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…./……/QĐ­BPKCTT(2)
  ……, ngày…….. tháng……. năm…..

  QUYẾT ĐỊNH
  THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 112 và Điều 137 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổ i biện pháp khẩ n cấp tạm th ời (3)
  ……………………………..  bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(4)…………………………………………………..
  của(5)………………………………………. ; địa chỉ:(6)………………………………………………………………………
  là……………………………………….. (7) trong vụ án(8)…………………………………………………………………..
  đối với…………………………………….. (9); địa chỉ(10):………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  là(11)……………………………………….  trong vụ án nêu trên;
  Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(12)……………………………………………
  đó được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(13)…………………………………… là cần thiết(14)
  QUYẾT ĐỊNH:

  1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………….quy định tại Điều(15)……………………..
  của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Toà………………………………  áp dụng tại Quyết định áp dụng 
  biện pháp khẩn cấp tạm thời số……../……../QĐ­BPKCTT ngày…….. tháng…….. năm…….. bằng 
  biện pháp khẩn cấp tạm thời……………… quy định tại Điều(16)………. của Bộ luật tố tụng dân 
  sự……………………….(17);
  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 
  cấp tạm thời số……../……../QĐ­BPKCTT ngày…….. tháng…….. năm…….. của Toà án nhân dân 
  …………………………………..
  3. Quyết định này đượ c thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

 2. Nơi nhận: THẨM PHÁN
  (Ghi những nơi mà Toà án phải cấp hoặc gửi theo quy định  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật tố tụng dân sự và lưu  
  hồ sơ vụ án). 

            Hướng dẫn sử dụng mẫu số 19­DS:
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án  
  nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh,  thành phố trực thuộc trung 
  ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa á n nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc  
  trung  ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)  nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), 
  nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ  Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí  
  Minh).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ­BPKCTT).
  (3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đó được áp dụng (ví dụ: kê biên tài sản đang tranh 
  chấp).
  (4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được đề nghị thay đổi (ví dụ: cấm thay  đổi hiện trạng 
  tài sản đang tranh chấp).
  (5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
  thời.
  (7) và (8) Ghi tư cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang giải quyết.
  (9) và (10) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  (11) Ghi tư cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 
  Chú ý  : Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ  luật tố  tụng dân  sự  thì  
  không ghi các mục (7), (8) và (11).
  (12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được áp dụng.
  (13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi.
  (14) Ghi lý do tương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự [ví 
  dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự” hoặc “để  bảo vệ   chứng cứ” hoặc “để 
  bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân  sự); “do tình thế khẩn cấp, cần 
  phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra” (khoản 2 Điều 111 của  
  Bộ luật tố tụng dân sự)].
  (15) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụng và điều luật của Bộ luật tố tụng 
  dân sự  mà Tòa án căn cứ  (ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một  
  phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).
  (16) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề  nghị  thay đổi và điều luật của Bộ  luật tố 
  tụng dân sự mà Tòa án căn cứ.
  (17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy 
  định tại Điều 122 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 

 3. 120 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  thì ghi: “kê biên tài sản đang tranh chấp là…; giao tài sản này cho… 
  quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án).

Download tài liệu Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) File Docx, PDF về máy