Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
Nội dung Text: Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở


Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là mẫu văn bản quyết định thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức khắc phục kịp thời những thiếu xót. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

 1. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  …………………………….
  ­­­­­­­­

  Số: …………………… …, ngày … tháng … năm …

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở

  GIÁM ĐỐC ……………………………………………………..(Tên doanh nghiệp)

  ­ Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi ngày  
  22/11/2013;
  ­ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ………………………….(Tên doanh nghiệp);
  ­ Căn cứ  Nghị  định 79/2014/NĐ­CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và  
  Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;
  ­ Căn cứ  Thông tư  số  66/2014/TT­BCA  ngày 16/12/  2014 hướng dẫn Nghị   định 79/2014/NĐ­CP  
  hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an  
  ban hành;
  ­ Căn cứ……………………………………………………………………………………………………..;
    Xét đề nghị của……………………………………………………………………………………………………………….

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Nay quyết định thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ  sở  tại  (Tên cơ  sở  của doanh  
  nghiệp)………………………………………………..
  Gồm có: ……..người (Có danh sách kèm theo).
  Điều 2: Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở có nhiệm vụ:
  1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC và tổ chức thực hiện những nội quy,  
  quy định an toàn về PCCC.
  2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ  chức khắc phục kịp thời  
  những thiếu xót.
  3. Tổ  chức tuyên truyền, phổ  biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các 
  phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.
  4. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
  5. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.
  6. Chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ  chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia  
  chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

 2. 7. Xây dựng, đề xuất kế  hoạch đầu tư  hàng năm cho công tác PCCC; tổ  chức theo dõi, quản lý các 
  phương tiện, thiết bị chữa cháy cho đơn vị.
  8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.
  Điều 3: Các thành viên của Đội phòng cháy và chữa cháy do Ban Giám đốc  (hoặc Chủ sở hữu doanh  
  nghiệp) bố trí bổ nhiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định.
  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…………………
  Các ông (bà) trong ban chỉ huy PCCC và các đội viên Phòng cháy và chữa cháy cơ sở có tên trong danh  
  sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ  sở  chịu trách nhiệm 
  thực hiện quyết định này.

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
  ­ Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên)
  ­ …………………;
  ­ Lưu VP.

 3. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  …………………………….
  ­­­­­­­­

  DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:………………. ngày ………………)

  CHỨC VỤ
  NĂM 
  STT HỌ VÀ TÊN (Đội trưởng, đội   GHI CHÚ
  SINH
  phó, đội viên)

  1

  2

  3

                                                                                     

  GIÁM ĐỐC
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button