[Download] Tải Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Download


Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) mẫu số: 42-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

 1. Mẫu số 42­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
   
  TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1)
  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
              
  Số: …../…../QĐST­…..(2)
   ……….., ngày …..  tháng ….. năm…….. 

  QUYẾT ĐỊNH
  TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

      TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………..
  Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
  Thẩm phán ­ Chủ tọa phiên toà: Ông (Bà)…………………………………………………….
  Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)……………………….
  Các Hội thẩm nhân dân:
  1. Ông (Bà)………………………………………………………………………………………………..
  2. Ông (Bà)………………………………………………………………………………………………..
  3. Ông (Bà)………………………………………………………………………………………………..
  Căn cứ vào các điều 214, 215, 219 và 235 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
  Xét thấy:(3) ………………………………………………………………………………………………..

  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số …/…/TLST­…(4) ngày…tháng…năm….. 
  về việc(5)……………………………………., giữa:
  Nguyên đơn:(6)……………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
  Bị đơn:(7) …………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(8) ………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
  Kể từ ngày….tháng….năm.…
  2. Vụ án tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn và có quyết định tiếp tục giải 
  quyết vụ án dân sự của Tòa án. 
   3. Đương sự, …………………. (9) có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 
  kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể  từ ngày nhận được quyết định hoặc kể 

 2. từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
  (10)

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 42­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra quyết định  
  là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án  
  nhân dân huyện Như  Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc trung 
  ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2) Ô thứ  nhất ghi số, ô thứ  hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ  giải quyết vụ án (ví dụ: Số 
  02/2017/QĐST­ HNGĐ).
  (3) Ghi cụ  thể lý do của việc tạm đình chỉ  giải quyết vụ  án dân sự  thuộc trường hợp nào quy  
  định tại Điều 214 của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: xét thấy nguyên đơn là cá nhân đã chết mà chưa  
  có cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ trong tố tụng của cá nhân đó quy định tại điểm a khoản 1 Điều  
  214 của Bộ luật tố tụng dân sự).
  (4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2017/TLST­KDTM).
  (5) Ghi quan hệ  tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ  lý 
  giải quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu  
  của bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa  
  cá nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  thì ghi: “tranh  
  chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi  
  họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó 
  (ghi theo đơn khởi kiện). 
  (9) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện (nếu có).
  (10) Phần cuối cùng của Quyết định cần phải có đầy đủ  chữ  ký, họ  tên của các thành viên Hội  
  đồng xét xử (Quyết định này phải lưu vào hồ sơ vụ án); Quyết định gửi cho các đương sự, cơ  quan,  
  tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp thì cần ghi như sau:

  Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
  ­ Đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện; THẨM PHÁN ­ CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án. 
  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) File Word, PDF về máy