[Download] Tải Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS)

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS)

Download


Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS)

 1. Mẫu số 53­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN  DÂN………. (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../….. /QĐ­SCBSBA (2)
    ……, ngày…… tháng …… năm……  

  QUYẾT ĐỊNH
  SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN SƠ THẨM

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………

  Căn cứ vào Điều 268 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Xét   cần   sửa   chữa,   bổ   sung   bản   án   do(3)………………………………………   trong   bản   án 
  số(4)…/…/DSST­ … ngày…tháng…năm…của Toà án nhân dân(5)……………………………
  đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về(6)……………………………………………….., giữa:

  Nguyên đơn: …………………………………………………………………………………………. 
  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

  Bị đơn:…………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:………………………………………………
  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

  QUYẾT ĐỊNH:

  Sửa chữa, bổ  sung Bản án số      …/…/DSST­ … ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân 
  dân……………………………………………..như sau:

  Tại dòng thứ… từ…, trang…của bản án đã ghi:(7) “…………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………… ” 

  Nay sửa chữa, bổ sung như sau:(8)“…………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………… ”

 2.  Nơi nhận: THẨM PHÁN ­ CHỦ TỌA PHIÊN TÒA(9)
  ­ Đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Cơ quan, tổ chức khởi kiện (nếu có);
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Cơ quan thi hành án cùng cấp;
  ­ Lưu hồ sơ tại Tòa án.

   
  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 53­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân đã xét xử sơ thẩm và ra bản án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện  
  thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà 
  án nhân dân huyện A, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ 
  Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2) Ô thứ  nhất ghi số, ô thứ  hai ghi năm ban hành Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (ví dụ: 
  Số: 10/2017/QĐ­SCBA).
  (3) Tuy từng trường hợp mà ghi cụ thể “lỗi rõ ràng về chính tả”, “nhầm lẫn về số liệu” hoặc “tính 
  toán sai”.
  (4) Ghi số bản án và ngày tháng năm ra bản án (ví dụ: Số:15/2017/DSST­KDTM ngày 20­4­2017).
  (5) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).
  (6) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải 
  quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của 
  bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá 
  nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp về 
  quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
   (7) Trích lại nguyên văn phần bản án phát hiện có sai sót cần sửa chữa, bổ sung.
  (8) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.
  (9) Thẩm phán chủ  tọa phiên tòa phối hợp hợp với các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội 
  đồng xét xử đã tuyên bản án đó phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án. Nếu Thẩm phán đã xét  
  xét xử  vụ  án đó không còn đảm nhiệm chức vụ  Thẩm phán tại Tòa án đã ra bản án đó thì Chánh án  
  Tòa án phải thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án.

Download tài liệu Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Mẫu số: 53-DS) File Docx, PDF về máy