[Download] Tải Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông

Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông
Nội dung Text: Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông

Download


Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông được lập ra nhằm phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh quy định tại Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông

 1. Mẫu sô 0́ 3/TNĐB
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư số 63/2020/TT­BCA
  ngày 19/6/2020
  ……………………………………………..(1)  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………………………………………..(2)  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:………………. …….…, ngày……tháng……năm………

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA, XÁC MINH, 
  GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG

  Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Căn cứ:………………………………………………………………………………………, Biên bản vụ việc số:……………………………….,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Phân công ông/bà:
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  thuộc Cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết (1)  ……………………………………………………………………………do(2):………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nội dung(1):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Cán bộ  điều tra, xác minh, giải quyết vụ  tai nạn giao thông được phân công có 
  nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh quy định  
  tại Thông tư số 63/2020/TT­BCA ngày 19/6/2020.

 2. Nơi nhận: LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
  ­ Cán bộ xác minh được phân công;
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên chức vụ)
  ­ Hồ sơ 02 bản.
   

  (1) Ghi rõ: Tin báo về vụ tai nạn giao thông;
  (2) Nếu là tin báo vụ tai nạn giao thông của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi  
  làm việc, nơi cư trú. Nếu là tin báo vụ tai nạn giao thông của cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin về vụ tai nạn.

Download tài liệu Mẫu Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông File Docx, PDF về máy