[Download] Tải Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra

Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra

Download


Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra là văn bản được lập ra để ban hành các quyết định về việc thực hiện thanh tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra

 1. Mẫu số 48 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..………………(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………..(2)                                 Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:         /QĐ­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH 
  Kiểm tra việc…………….(5)

  …………………….……….…..(6)

  Căn cứ ………………………………………………………………………………..(7);
  Căn cứ  Nghị  định số  41/2014/NĐ­CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ  quy  
  định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân;
  Căn cứ Thông tư số  01/2013/TT­TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính  
  phủ  Quy định về  hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,  
  kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;
  Căn cứ ……………………………………………………………………………….(8);
  Căn cứ  …………(9) số  ……ngày ……/……/…..của …………………………(10)  
  về ………………………………………………………………(11);
  Xét đề nghị của …………………………………………,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Giao cho ……………..(12) Tiến hành kiểm tra……………………(5) 
  đối với……………………………………………………………………………..(13)
  Phạm vi kiểm tra: ………………………………..……………………………..
  Nội dung kiểm tra: ……………………………………………………………..
  Thời   hạn   tiến   hành   kiểm   tra   là   …..ngày,   kể   từ   ngày   …../…../
  …………………….

 2. Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm: (nếu có)
  1. ………………………………………………………………………….;(14)
  2. ………………………………………………………………………..;
  3. …………………………………………………………………………
  Điều 3. ………………………………(12) có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch 
  trình ……………………………(15)  phê duyệt  để  tiến hành kiểm tra những nội  
  dung   quy   định   tại   Điều   1   Quyết   định   này.   Trong   quá   trình   kiểm   tra, 
  ………………….(12) có trách nhiệm, quyền hạn do pháp luật về thanh tra (hoặc  
  giải quyết khiếu nại) quy định. Việc kiểm tra hoàn thành sau khi có báo cáo kết  
  quả kiểm tra.
  Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể  từ  ngày ký. …………………(12), 
  ………………………………………(16), và các đồng chí có tên tại Điều 2  ( nếu có) 
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  Nơi nhận: 
  ­ …..(10) để báo cáo                                                     ……………………….(15)
  ­ …..(12), (16) để thực hiện;                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Quyết định; 
  (4): Địa danh;
  (5): Thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử  lý về  thanh tra/Giải quyết khiếu nại hoặc thi hành 
  quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;
  (6): Chánh Thanh tra Bộ/Công an tỉnh, thành phố  trực thuộc TƯ/Cảnh sát PCCC hoặc Thủ  trưởng cơ 
  quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
  (7): * Luật Thanh tra 2010 nếu là kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh  
  tra;
        * Luật Khiếu nại 2011 nếu là kiểm tra việc giải quyết khiếu nại hoặc kiểm tra việc thi hành quyết 
  định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;
  (8): Thông tư  của Bộ  Công an đang có hiệu lực thi hành hướng dẫn việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện 
  kết luận thanh tra/thực hiện kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại; thi hành Quyết định giải quyết  
  khiếu nại có hiệu lực pháp luật (nếu có);
  (9): Kết luận thanh tra hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai),
  (10): Chức danh người ký Kết luận thanh tra/Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần hai);
  (11): Tên cuộc thanh tra/giải quyết khiếu nại của …….đối với…….;
  (12): Tên đơn vị  được giao nhiệm vụ kiểm tra. Nếu là cá nhân được giao nhiệm vụ  kiểm tra thì ghi rõ 
  cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị ;
  (13): Cơ quan, đơn vị, tố chức là đối tượng kiểm tra;

 3. (14): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị, vị trí trong Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn/Phó Trưởng  
  đoàn/Thành viên);
  (15): Chức vụ của người ra Quyết định kiểm tra; 
  (16): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tượng kiểm tra.

Download tài liệu Mẫu Quyết định kiểm tra việc thực hiện thanh tra File Docx, PDF về máy