[Download] Tải Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS)

Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS)

Download


Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS)

 1. Mẫu số 89­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TẠI……………………………(1) Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Số:…./…….(2)/KN­DS ….., ngày…… tháng …… năm……  

  QUYẾT ĐỊNH 
  KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM
  Đối với Bản án (Quyết định) số …. ngày …. tháng …. năm ….. 
  của Tòa án nhân dân ……. 

  CHÁNH ÁN
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI …………..(3)
  Căn cứ  vào Điều 326, khoản 2 Điều 331 và khoản 2 Điều 332 (nếu có) của Bộ  luật tố 
  tụng dân sự;
  Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án về “Tranh chấp……………………” giữa:
  1. Nguyên đơn:(4)………………………………………………………………………………………..
  Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:(5)………………………………………………..
  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:(6)………………………….
  2. Bị đơn:(7)………………………………………………………………………………………………..
  Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(8)………………………………………………………..
  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:(9)…………………………………
  3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)……………………………………………
  Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11)……….
  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)
  NHẬN THẤY(13):
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  XÉT THẤY(14):
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Vì các lẽ trên; 
  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Kháng nghị đối với Bản án (Quyết định) ……… số …….  ngày …. tháng …. năm ……. của 
  Tòa án nhân dân …………… về phần(15)………………………………….
  2. Đề nghị Tòa án nhân dân ………… xét xử giám đốc thẩm…………………………….
  3. Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) ……… số …….  ngày …. tháng …. năm ……. 
  của Tòa án nhân dân …………… về phần (16)…….. cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm (nếu 
  có).

  Nơi nhận:  CHÁNH ÁN(17) 
  ­ Ghi theo quy định tại Điều 336 BLTTDS; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Lưu: VT (VP, ….), hồ sơ vụ án.

   

             Hướng dẫn sử dụng Mẫu số    89­DS : 
  (1) (3) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí  
  Minh).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ban hành quyết định kháng nghị.
  (4) Nguyên đơn là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cư trú (nếu là người chưa thành niên thì sau họ 
  tên ghi ngày, tháng, năm sinh và họ tên người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên). Trường  
  hợp nguyên đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
  (5) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và ghi họ tên, địa chỉ  cư trú; ghi rõ 
  là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn; nếu là người  
  đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với nguyên đơn; nếu  
  là người đại diện theo ủy quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “được uỷ  quyền theo văn bản ủy  
  quyền ngày… tháng… năm…”. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, thì ghi  
  họ tên, chức vụ của người đó.
  (6) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Ghi họ tên, địa chỉ 
  cư trú (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu  
  có nhiều nguyên đơn thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn nào.
  (7) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
  (8) và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).
  (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).
  (13) Trích phần quyết định của Bản án sơ thẩm, phúc thẩm (nếu có) bị kháng nghị.
  (14) Nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị 
  kháng nghị.

 3. (15) (16) Trường hợp kháng nghị toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì 
  bỏ “về phần…”; trường hợp kháng nghị một phần bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật  
  thì ghi cụ thể phần bị kháng nghị (ví dụ: về phần bồi thường thiệt hại…”.
  (17) Trường hợp Chánh án uỷ quyền cho Phó Chánh án ký kháng nghị thì ghi như sau:
  KT. CHÁNH ÁN
  PHÓ CHÁNH ÁN

Download tài liệu Mẫu Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Mẫu số: 89-DS) File Docx, PDF về máy