[Download] Tải Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Download


Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) mẫu số 22-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

 1. Mẫu số 22­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…./……/QĐ­BPKCTT(2)
  ……, ngày…….. tháng……. năm…..

  QUYẾT ĐỊNH
  HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………
  Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

  Thẩm phán ­ Chủ tọa phiên toà: Ông (Bà) ……………………………………………
  (Các) Thẩm phán: Ông (Bà) ………………………………………………………………..
  Các Hội thẩm nhân dân:
  1. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………..
  2. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………..
  3. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………..
  Căn cứ vào khoản 2 Điều 112 và Điều 138 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Xét thấy(4)…………………………………………………………………………………………..

  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ……..quy định tại Điều…..(5) của Bộ luật 
  tố  tụng dân sự  đã được Toà……………………………….   áp dụng tại Quyết định áp 
  dụng   biện   pháp   khẩn   cấp   tạm   thời   số……../……../QĐ­BPKCTT   ngày…….. 
  tháng…….. năm……..
  2.(6)…………………………………………………………………………………………………….
  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

 2. Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
  ­ Ghi những nơi mà Toà án phải cấp  hoặc gửi theo quy  Thẩm phán ­ Chủ tọa phiên toà
  định tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­  Lưu hồ sơ vụ án.  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 3. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 22­DS:
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định huỷ  bỏ  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Toà án  
  nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  
  ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
  trung  ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố)  nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), 
  nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi: Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí 
  Minh).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ­BPKCTT).
  (3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng 
  xét xử sơ thẩm gồm ba người thì chỉ ghi họ tên Thẩm phán ­ Chủ toạ phiên  toà, bỏ dòng “Thẩm phán”; 
  đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 
  năm ngườ i, thì ghi họ  tên Thẩm phán ­ Chủ  toạ  phiên toà, họ  tên Thẩm phán, họ  tên ba Hội thẩm  
  nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân 
  dân. Nếu Hội đồng xét xử  giải quyết đơn yêu cầu huỷ  bỏ  biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng 
  xét xử  phúc thẩm thì ghi họ  tên Thẩm phán ­ Chủ  toạ  phiên toà, họ  tên hai Thẩm phán, bỏ  dòng  
  “Các Hội thẩm nhân dân”.
  (4) Toà án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp nào quy định tại  
  các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 138 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  thì ghi theo quy định tại  
  điểm đó (ví dụ: nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 138  của Bộ luật tố tụng dân 
  sự thì ghi: “Xét thấy người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị huỷ bỏ”.
  (5) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án hủy bỏ và điều luật của Bộ luật tố tụng dân  
  sự  mà Tòa án căn cứ  (ví dụ: Hủy bỏ  biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một phần 
  nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).
  (6) Tùy từng trường hợp mà Tòa án quyết định việc  người đã thực hiện biện pháp bảo đảm 
  được nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ  chức tín dụng 
  khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ 
  luật tố tụng dân sự.

Download tài liệu Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) File Word, PDF về máy