[Download] Tải Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS)

Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS)

Download


Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS)

 1. Mẫu số 74­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN………. (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../…../QĐ­PT  
  …………., ngày … tháng … năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………(2)
                                   Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
  Thẩm phán ­ Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)…………………………………………….
  Các Thẩm phán: Ông(Bà):……………………………………………………………………
                            Ông(Bà):……………………………………………………………………..
  Thư  ký phiên tòa: Ông (Bà)…..….………………………………… Thư  ký Tòa án, Tòa án 
  nhân dân…………………………………………………………………………………………………….
  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân………………………………………………………..
  Ông (Bà):………………………………. ­ Kiểm sát viên (nếu có).
  Đã   tiến   hành   mở   phiên   toà   xét   xử   phúc   thẩm   vụ   án   dân   sự   thụ   lý 
  số:…/…/TLPT­……ngày…….tháng…..năm………… …..về việc(3)………………………..
  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:../…/.. ngày…tháng.… năm……………….
  Xét thấy: (4)…………………………………………………………………………………………
  Căn cứ  vào các điều(5)  …..……………………………………và Điều 296 của Bộ  luật tố 
  tụng dân sự;
  QUYẾT ĐỊNH:
  1.  Hoãn   phiên   toà   xét   xử   phúc   thẩm   vụ   án   dân   sự   thụ   lý   số…./…./TLPT­….  
  ngày….tháng…..năm…..
  2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà xét xử vụ án được ấn định như sau:(6)

  Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
  ­ Ghi theo quy định tại khoản 3  Điều 233  THẨM PHÁN ­ CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
  của Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án. (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 2.  
 3. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 74­DS: 
  (1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp  
  tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Nam Định); nếu  
  là Tòa án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp 
  cao tại Hà Nội).
  (3) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải 
  quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của 
  bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá 
  nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp 
  về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (4) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên toà dân sự  phúc thẩm thuộc trường hợp cụ  thể  nào quy  
  định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 296 của Bộ  luật tố  tụng dân sự  (ví dụ: Xét thấy người 
  kháng cáo đã được Toà án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phiên toà lần thứ  nhất vì có lý do chính  
  đáng).
  (5) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ:  
  người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp cứu tại  
  bệnh viện) quy định tại khoản 2 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì ghi: “Căn cứ vào khoản 2 
  Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự”). 
  (6) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở  lại phiên toà phúc thẩm (ví dụ: Phiên toà phúc thẩm sẽ  được 
  mở  lại vào hồi 08 giờ  00 ngày 10 tháng 3 năm  2017 tại trụ  sở  Toà án  nhân dân tỉnh  H,  địa chỉ 
  số….phố…thị xã X, tỉnh H). Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại  
  phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án sẽ được Toà án thông báo sau”.

Download tài liệu Mẫu Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số: 74-DS) File Word, PDF về máy