[Download] Tải Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)

Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)

Download


Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)

 1. Mẫu số 72­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1)  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:……/……/QĐ­PT 
   
   ….., ngày…… tháng …… năm……

  QUYẾT ĐỊNH 
  GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) ĐỐI VỚI 
  QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ (ĐÌNH CHỈ) GIẢI QUYẾT VỤ ÁN (2)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………..(3)
  Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:
  Thẩm phán ­ Chủ toạ phiên họp: …………………………………………………………Ông 
  (Bà):
  Các Thẩm phán:                          Ông (Bà):…………………………………………..
                                                    Ông (Bà):…………………………………………..
  Tại quyết định tạm đình chỉ  (đình chỉ) giải quyết vụ  án dân sự  sơ  thẩm số…/
  …/QĐ­ST ngày…..tháng…..năm………………………………………………………………….
  Toà án nhân dân …… đã căn cứ vào   ……. của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định 
  tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án dân sự về việc ….………..giữa:
  Nguyên đơn:……………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..
  Bị đơn:……………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:……………………………………………..
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
  Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị  số  …..) ngày…..tháng….. năm…… (4)
  …………………………………… với lý do(5)……………………………………………….
  XÉT THẤY:(6)
  …………………………………………………………………………………………………………………

 2. Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự;

  QUYẾT ĐỊNH:
  1.(7)……………………………………………………………………………………………………
  2.(8)……………………………………………………………………………………………………
  3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

  Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
  ­ Ghi theo quy định tại Điều 315 của  THẨM PHÁN ­ CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
  Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án. (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   Hướng dẫn sử dụng mẫu số  7
    2­DS
     :
  (1) và (3) Ghi tên Toà án ra quyết định. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án  
  nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp  
  cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao ở đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
  (2) Trường hợp quyết định giải quyết việc kháng cáo thì bỏ  hai chữ  “kháng nghị”; nếu quyết  
  định giải quyết việc kháng nghị  bỏ  hai chữ  “kháng cáo”. Trường hợp giải quyết kháng cáo (hoặc  
  kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ  thì bỏ   chữ  “đình chỉ”; nếu giải quyết kháng cáo (hoặc 
  kháng nghị), đối với quyết định đình chỉ thì bỏ chữ “tạm đình chỉ”
  (4) Ghi ngày, tháng, năm, tư  cách đương sự  trong tố  tụng và họ  tên của người kháng cáo, nếu 
  đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, 
  tổ chức đó; nếu người kháng cáo là người được đương sự  uỷ quyền, thì ghi họ tên của người được 
  uỷ quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày… tháng… năm… nào (ví 
  dụ: Ông Nguyễn Văn A là người đại diện theo uỷ  quyền của nguyên đơn là Công ty TNHH B theo 
  giấy uỷ  quyền số  01/2017/UQ ngày 10 tháng 3 năm 2017); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát 
  kháng nghị, thì ghi tên Viện kiểm sát kháng nghị và số, ngày, tháng, năm kháng nghị, nội dung kháng 
  nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.
  (5) Ghi cụ thể lý do của việc kháng cáo, kháng nghị.
  (6) Nêu phần nhận định, phân tích của Hội đồng phúc thẩm về các lý do của kháng cáo, kháng 
  nghị, những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị.
  (7) Ghi quyết định của Hội đồng phúc thẩm theo một trong các trường hợp quy định tại khoản  
  5 Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 3. (8) Quyết định về án phí phúc thẩm theo quy định tại Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự (nếu  
  thuộc trường hợp phải nộp án phí phúc thẩm, thì ghi rõ trong quyết định số tiền phải nộp là bao nhiêu; 
  nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn) tiền án phí phúc thẩm, thì ghi rõ là không  
  phải nộp (hoặc được miễn) tiền án phí phúc thẩm).

Download tài liệu Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS) File Docx, PDF về máy