[Download] Tải Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS)

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS)

Download


Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS)

 1. Mẫu số 28­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…..(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số: …../…../QĐGQ……….(2)
   …….., ngày….. tháng ….. năm …….. 

  QUYẾT ĐỊNH
  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ(3)
  VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

  Căn cứ vào ….……………………….(4) của Bộ luật tố tụng dân sự; 
  Sau khi nghiên cứu …………………………………………………..(5);
  Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến 
  của………………………………………………………..(6) tại phiên họp.
  Xét thấy:(7) ………………………………………………………………

  QUYẾT ĐỊNH:(8)
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………….…………….
  …………………………………………………………………………………

  Nơi nhận: CHÁNH ÁN/THẨM PHÁN
  ­ Người khiếu nại; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Lưu tại Tòa án.

 2.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 28­DS  : 
  (1) Ghi tên Toà án ra quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện;  
  nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung  
  ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành 
  phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành  
  phố Hà Nội).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định. Phần cuối tùy từng trường hợp giải quyết  
  khiếu   nại,   kiến   nghị   mà   ghi   KN   hay   KNKN   (ví   dụ:   Số:   02/2017/QĐ­GQKN;   Số   :   04/2017/QĐ­
  GQKNKN).
  (3) Tùy từng trường hợp giải quyết khiếu naị, kiến nghị  mà ghi cụ  thể  “QUYẾT ĐỊNH GIẢI  
  QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ  VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”; “QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KIẾN  
  NGHỊ  VỀ  VIỆC TRẢ  LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”; “QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN  
  NGHỊ VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”.
  (4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản, điều áp dụng để ra quyết định;
  (5) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể: Nếu giải quyết khiếu nại thì ghi “đơn khiếu nại của” và  
  đơn đó của cá nhân thì ghi họ tên; nếu người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức  
  và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ  quan, tổ chức khởi kiện đó; nếu giải quyết kiến  
  nghị của Viện kiểm sát thì ghi “văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân……….”. Trường hợp  
  mở phiên họp xem xét, giải quyết, khiếu nại, kiến nghị thì ghi: “Căn cứ  vào kết quả  phiên họp xem 
  xét, giải quyết, khiếu nại, kiến nghị”.
  (6) Tùy từng trường hợp mà ghi Viện kiểm sát, người khiếu nại.
  (7) Tùy từng trường hợp mà căn cứ vào các điều 192, 193 và 194 của Bộ luật tố tụng dân sự để 
  ghi nội dung cụ thể.
  (8) Tùy từng trường hợp mà ghi nội dung cụ thể theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 194  
  của Bộ luật tố tụng dân sự.

Download tài liệu Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện (Mẫu số: 28-DS) File Docx, PDF về máy