[Download] Tải Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS)

Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS)

Download


Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS)

 1. Mẫu số 77­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
   
  TÒA ÁN NHÂN DÂN……  (1)
  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số: ……/ ……/QĐST­….. (2)

              ……, ngày…… tháng…… năm…… 

  QUYẾT ĐỊNH 
  ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM
   THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

  TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………
  Căn cứ vào Điều  48 và Điều 318 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Sau khi  nghiên cứu  hồ  sơ   vụ   án  dân sự   sơ  thẩm  thụ   lý  số…/…/TLST­..…(3)  ngày… 
  tháng…năm ……;
  QUYẾT ĐỊNH:
  1.  Đưa ra xét xử  sơ  thẩm theo thủ  tục rút gọn vụ  án dân sự  thụ  lý số…/…/TLST­..… 
  ngày… tháng…năm …… về việc:(4)…………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  Nguyên đơn:(5) …………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại: …………………; số fax: ………………………………..…;
   Địa chỉ thư điện tử: ………………(nếu có).
  Bị đơn:(6)……………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại: …………; số fax: …………;
  Địa chỉ thư điện tử: ……………… (nếu có).
  Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7)………………………………………..
  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. 
  Số điện thoại: …………; số fax: …………; 
  Địa chỉ thư điện tử: ……………… (nếu có).

 2. Người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết vụ án (nếu có):(8)……………………….. 
  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. 
  Số điện thoại: …………; số fax: …………;
  Địa chỉ thư điện tử: ……………… (nếu có)
  Thời gian mở phiên toà:…..giờ…phút, ngày……tháng……năm.…………..
  Địa điểm mở phiên toà:………………………………………………………………………………
  Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).
  2. Những người tiến hành tố tụng:(9)
  Thẩm phán: Ông (Bà)…………………………………………………………………………………
  Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)…………………………………………………….
  Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)(10)………………………… ­ Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
  Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân(11)……………………………………………………… 
  tham gia phiên toà: Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

  Nơi nhận: THẨM PHÁN 
  ­ Các đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Viện kiểm sát cùng cấp;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 77­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần 
  ghi huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh 
  H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, 
  (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).
  (2)   Ô   thứ   nhất   ghi   số,   ô   thứ   hai   ghi   năm   ra   quyết   định   đưa   vụ   án   ra   xét   xử   (ví   dụ:   Số:  
  110/2012/QĐST­DS).
  (3) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 15/2017/TLST­LĐ).
  (4) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải  
  quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để  ghi vào phần trích yếu của  
  bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân  
  với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp về quốc  
  tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (5) Nếu nguyên đơn là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì 
  ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).
  (6) (7), và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).
  (9) Ghi họ tên của Thẩm phán xét xử. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán. Nếu có  

 3. Thẩm phán dự khuyết thì ghi họ tên của Thẩm phán dự khuyết.
  (10) Ghi họ tên của Thư ký Toà án.
  (11) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1)  song 
  đổi “ Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”.

Download tài liệu Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 77-DS) File Word, PDF về máy