[Download] Tải Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Download


Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) Mẫu số 69-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

 1. Mẫu số 69­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../…../QĐ­PT
    ……, ngày…… tháng …… năm…..

  QUYẾT ĐỊNH 
  ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 
  TÒA ÁN NHÂN DÂN………….…….(2)
  Sau khi xét xử  sơ  thẩm, bản án số:……/……./……­ST ngày… tháng…. năm…. của 
  Tòa án nhân dân ..………. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:
  a………………………………………………………………………………………………………..Ngày…. 
  tháng….. năm……..,(3)…………………………………………………………………………………..
  b………………………………………………………………………………………………………..Ngày…. 
  tháng….. năm……..,…………………………………………………………………………………….
  XÉT THẤY:
  Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm,(4)………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Căn cứ vào Điều 289 của Bộ luật tố tụng dân sự,
  QUYẾT ĐỊNH:
  1.  Đình   chỉ   xét   xử   phúc   thẩm   vụ   án   dân   sự   thụ   lý   số:…/…/TLPT­…ngày…  
  tháng…năm………(5)  về việc (6)…………………………………giữa:
  Nguyên đơn: ………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
  Bị đơn: ………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có):………………………………
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
  2. Bản án dân sự (hoặc phần bản án dân sự bị kháng cáo, kháng nghị) sơ thẩm số:
  …../…../…­ST ngày …. tháng ….. năm …. của Tòa án nhân dân ……………………….. có 
  hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này (7).

 2. 3.(8)…………………………………………………………………………………………………….

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Ghi theo quy định tại Điều 289 và Điều 315 của  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
   

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 69­DS:
  (1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp 
  tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu  
  là Tòa án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao ở đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp  
  cao tại Hà Nội).
  (3) Ghi ngày, tháng, năm kháng cáo, tư cách đương sự trong tố tụng và họ tên người kháng cáo,  
  nếu đương sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ  quan, tổ  chức, thì ghi tên của cơ 
  quan, tổ chức đó; nếu người kháng cáo là người được đương sự  uỷ quyền, thì ghi họ  tên của người 
  được uỷ quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày…. tháng…..năm…. 
  nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn là Công ty TNHH B, 
  theo giấy uỷ quyền số 01/2017/UQ ngày 10 tháng 3 năm 2017); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm  
  sát kháng nghị  thì ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, tên Viện kiểm sát kháng nghị  và nội dung 
  kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.
  (4) Ghi cụ  thể  lý do của việc đình chỉ  xét xử  phúc thẩm thuộc trường hợp nào quy định tại  
  Điều 289 của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo theo quy định tại  
  điểm b khoản 1 Điều 289 của Bộ luật tố tụng dân sự).
  (5) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2017/TLPT­HNGĐ 
  ngày 12 tháng 6 năm 2017).
  (6) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải 
  quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của 
  bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá 
  nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp 
  về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (7) Khi thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì 
  mới ghi mục 2 này.
  (8) Quyết định xử lý tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (nếu có).

Download tài liệu Mẫu Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) File Word, PDF về máy