[Download] Tải Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

Download


Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại là văn bản được lập ra để quyết định về việc đình chỉ việc giải quyết khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy

Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

 1. Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

  ………………………………(5)

  Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;
  Căn cứ  Nghị  định số  75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  Quy định  
  chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
  Căn cứ  Thông tư  số  68/2013/TT­BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử  lý khiếu  
  nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu  
  nại trong Công an nhân dân;(6)
  Xét đề nghị của ……………………………………………………………………(7),

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại của ……………………………(8) 
  đối với ……………………………………………………………………………(9).
  Lý do:………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………(10)
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. …………(7), …………(8) và 
  …………….(11) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                  ………………………….(12)
  ­ Như Điều 2;                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: ……

 2. (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì ghi là:­BCA­ Số  
  hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh Thủ trưởng cơ quan CA ra Quyết định;
  (6): Thông tư của Bộ Công an đang có hiệu lực thi hành hướng dẫn quản lý, giải quyết khiếu nại trong CAND 
  hoặc Thông tư  liên tịch số 02/2005/TTLT­VKSTC­TATC­BCA­BQP­BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát 
  nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một 
  số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo nếu là khiếu nại có liên quan đến tố tụng hình  
  sự.
  (7): Tên cơ quan, đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại;
  (8): Họ tên, địa chỉ hoặc nơi công tác/làm việc của người khiếu nại;
  (9): Quyết định hành chính/hành vi hành chính của người bị khiếu nại;
  (10): Cần ghi rõ: Đơn xin rút khiếu nại đề ngày….. của họ tên người khiếu nại hoặc Quyết định/Quyết định 
  thụ lý/Bản án số…..ngày…..của Tòa án…….về cùng nội dung khiếu nại;
  (11): Người bị khiếu nại;
  (12): Chức vụ của người ra Quyết định.

Download tài liệu Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy