[Download] Tải Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
Nội dung Text: Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Download


Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra là văn bản được lập ra để quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

 1. Mẫu số 47 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /QĐ­(…3)                               ………(4), ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

  …………………………………….(5)

  Căn cứ ……………………………………………………………………………(6);
  Căn cứ ……………………………………………………………………………(7)
  Xét đề nghị của: …………………………………………………………,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1.  Chuyển hồ  sơ  vụ  việc ………………………(8) có dấu hiệu tội  
  phạm 
  do  …………………………………………..(9)  thực  hiện sang  Cơ  quan  điều tra 
  …………………………………………………..(10)   để   giải   quyết   theo   quy   định 
  của pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể  từ  ngày ký Quyết định, ……………….
  (11) có trách nhiệm giao đầy đủ  hồ  sơ  vụ  việc vi phạm nêu trên kèm theo tang  
  vật, phương tiện có liên quan (nếu có) và Bản kiến nghị khởi tố cho cơ quan điều 
  tra ghi tại Điều 1.
  Điều 3.  …………….(10), và ……………..(11) chịu trách nhiệm thi hành 
  Quyết định này./.

 2. Nơi nhận:                                                          …………………………(12)
  ­ Như Điều 3;                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Viện KSND…..(13) để thông báo;
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký Quyết định thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Quyết định (nếu lãnh đạo Bộ ký quyết định thì ghi là: BCA­ 
  Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh Thủ trưởng cơ quan Công an ra Quyết định;
  (6): * Điều 48 Luật Thanh tra năm 2010 nếu là cuộc thanh tra hành chính;
        * Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010 nếu là cuộc thanh tra chuyên ngành;
        * Khoản 3, Điều 20, Luật Tố cáo năm 2011 ( nếu qua tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo) hoặc Khoản 
  3, Điều 25, Luật Tố cáo 2011 (nếu Kết luận nội dung tố cáo là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật) ;
  (7): * Nghị  định số  86/2011/NĐ­CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi  
  hành một số điều của Luật Thanh tra nếu là cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành;
         * Nghị  định số  75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số  điều của  
  Luật Khiếu nại;
        * Nghị định số 91/2013/NĐ­CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ  Quy định về  tố cáo và giải quyết tố 
  cáo trong Công an nhân dân;
  (8): Về lĩnh vực vi phạm cụ thể (kinh tế, tham nhũng, hình sự, PCCC, bảo vệ bí mật Nhà nước…);
  (9): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (nêu rõ họ tên, chức vụ, đơn vị) có hành vi vi phạm;
  (10): Tên cơ quan điều tra; 
  (11): Trưởng Đoàn thanh tra…..Hoặc tên cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo;
  (12): Chức vụ của người ra Quyết định chuyển hồ sơ;
  (13): Tên Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp với Cơ quan điều tra.

Download tài liệu Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra File Word, PDF về máy