[Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT – Tải về File Word, PDF

Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT

Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT
Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT

Download


Mẫu hợp đồng áp dụng với cộng đồng dân cư, thôn bản thực hiện xây dựng đường GTNT. Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT File Word, PDF về máy

Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT

Dưới đây là đoạn trích của “Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT”, bạn đọc có thể tham khảo nội dung điều khoản để áp dụng cho việc soạn thảo hợp đồng hoặc nếu phù hợp với điều kiện của công ty, các bạn có sử dụng trực tiếp mẫu phụ lục này để tiết kiệm thời gian hơn.

  PHỤ LỤC SỐ 1 

                    (Kèm theo HD số   /LS-GTVT-TC-KH&ĐT ngày  tháng   năm 2012 của liên Sở: Sở GTVT-Sở  
                    Tài chính- Sở Kế hoạch & Đầu tư. 
   Mẫu hợp đồng áp dụng với cộng đồng dân cư, thôn bản thực hiện xây dựng đường GTNT) 
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT
Số:         /HĐ-KT 
                Về việc: Thi công xây dựng  
                 Công trình…………………….. 
        I. Căn cứ để ký kết hợp đồng: 
        Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28  tháng 6 năm 2011 của Bộ xây dựng  
 về Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình; 
        Căn cứ QĐ số 61/2011/QĐ-UBND ngày  30 tháng  12                năm 2011của uỷ ban nhân  
 dân   tỉnh  Lào   Cai  V/v   Ban   hành  Qui  định  về  đầu  tư  xây  dựng  công  trình  đường  giao  
 thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
        Căn cứ Quyết định số: ./QĐ -UBND ngày ../../2011 của UBND huyện(TP)..tỉnh  
 Lào Cai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật,dự toán thi công tuyến đường…… 
        Hôm nay, ngày  tháng  năm 2011, tại Ban quản lý xã gồm: 
         II. Các bên ký hợp đồng: 
        1.Ban quản lý xã (gọi là Bên A): 
        -Tên đơn vị: Ban quản lý xã……………………………………………………… 
        -Địa chỉ:………………………………………………………………………….. 
        – Đại diện: là ông (bà)……………………………                        Chức vụ:…………… …….. 
        -Điện thoại:                                            Fax: 
        -Số hiệu tài khoản giao dịch:……………….      Tại Kho bạc NN huyện ………. 
        2. Đại diện bên thi công (gọi là bên B): 
        – Ông(Bà):…………………………..Trưởng thôn………………………………………………….. 
        – Có chứng minh nhân dân số………… do công an tỉnh………………….. cấp ngày……. 
        Tháng ……năm……… 
        + Địa chỉ………………………………………………………………………………………………. 
        + Điện thoại : ………………………………………………………………        
 
      Để tiện tham khảo “Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn để tải tài liệu về máy xem cụ thể. Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu phụ lục hợp đồngnhư: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà, Phụ lục các bên tham gia hợp đồng, Phụ lục hợp đồng dịch vụ thiết kế Website.

Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT File Word, PDF về máy