[Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3 – Tải về File Word, PDF

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3
Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Download


TaiLieu.VN chia sẻ “Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3”, mời các bạn cùng xem qua để tham khảo cách trình bày và soạn thảo phụ lục hợp đồng sao cho hoàn chỉnh về mặt nội dung cũng như đầy đủ các điều khoản cần thiết nhất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3 File Word, PDF về máy

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Để giúp các bạn dễ dàng hình dung nội dung của tài liệu hơn, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích “Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3” bên dưới:

 PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm ……………..,
Tại……………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………..
Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………………
Do ông (bà):………………………………………….. Sinh năm:………………………………………………….
Chức vụ:……………………………………… làm đại diện.
BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):
Ông/Bà:………………………………….. Quốc tịch:…………………………………………………………………
Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại…………………………………………………………………..
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………
Số CMND:……………………….. cấp ngày…../…../…… tại……………………………………………………
Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại…………………………………………………….
Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):
……………………………………………………………………………………………………………………………………     
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số ……………………………………..  được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
              Người lao động                                                 Người sử dụng lao động
                  (Ký tên)                                                               (Ký tên, đóng dấu)
             Ghi rõ Họ và Tên                                                       Ghi rõ Họ và tên
 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3” về máy để tiện tham khảo hơn.

 

Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng lao động – Mẫu số 3 File Word, PDF về máy