[Download] Tải Mẫu Phiếu hướng dẫn – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Phiếu hướng dẫn

Mẫu Phiếu hướng dẫn
Nội dung Text: Mẫu Phiếu hướng dẫn

Download


Mẫu Phiếu hướng dẫn là mẫu phiếu hướng dẫn được cơ quan có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại lập ra và gửi tới cá nhân người muốn khiếu nại để hướng dẫn về việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu hướng dẫn – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu hướng dẫn File Docx, PDF về máy

Mẫu Phiếu hướng dẫn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu hướng dẫn

 1. Mẫu số 37 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                    Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:        /HD­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU HƯỚNG DẪN

  Kính gửi: Ông (Bà)……………………………(5)
  Địa chỉ: ………………………………………….

  (2)……………………nhận được đơn………………(6) đề ngày…../…../….. 
  và ghi tên ông (bà)….………………………………………(5)
  Nguồn đơn: …………………………………………………………………(7)
  Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ …………………………………….(8) 
  và   …………………………………………………………………………………(9), 
  ……………………….(2) trả lại đơn trên. Vì: (10)
  ­ ……………………………………………………………………………….
  ­ ……………………………………………………………………………….
  Đề nghị Ông (Bà) …………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………….(11)
  (Xin trả lại ông/bà những tài liệu gốc kèm theo)./.

  Nơi nhận:                                                                     …………………………..(12)
  ­ Như trên;                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  ­ …..(13) để biết;
  ­ …..(14) để biết;
  ­ Lưu: …..

   (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên đơn vị xử lý đơn;

 2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị hướng dẫn;
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên người đứng tên trong đơn;
  (6): Loại đơn (khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh…);
  (7): Qua Bưu điện, tiếp công dân, cơ quan/tổ chức nào hoặc cá nhân có thẩm quyền chuyển đến;
  (8): * Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an thì ghi: “căn cứ  chức năng,  
  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”;
         * Nếu đơn khiếu nại không đủ điều kiện xem xét, thụ lý thì ghi: “Căn cứ Điều 11, Luật Khiếu nại  
  năm 2011”;
         * Nếu đơn tố cáo không đủ điều kiện xem xét, thụ  lý thì ghi: “Căn cứ  Khoản 2 Điều 20, Luật Tố 
  cáo năm 2011”;
  (9): Nghị định của Chính phủ  và Thông tư  của Bộ Công an đang có hiệu lực thi hành  hướng dẫn quản  
  lý, giải quyết tố cáo /khiếu nại/đề nghị/phản ánh… trong CAND;
  (10): Nếu rõ lý do và các căn cứ trả lại đơn;
  (11): Hướng dẫn cụ thể người có đơn hoặc đề nghị gửi đơn đến cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết;
  (12): Chức vụ của người ký Phiếu hướng dẫn;
  (13): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đơn đến (nếu có);
  (14): Cơ quan thanh tra cùng cấp (nếu cần).

Download tài liệu Mẫu Phiếu hướng dẫn File Docx, PDF về máy