[Download] Tải Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo
Nội dung Text: Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

Download


Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo là văn bản được lập ra để đề xuất về việc xử lý thông tin trên báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo File Word, PDF về máy

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

 1. Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………..(1)                       CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ..…………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

                                                             ………(3), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU ĐỀ XUẤT 
  Xử lý thông tin trên báo

  Kính gửi:  ……………………………….(4)

  Ngày…../…../….., (5)……………có đăng bài…………………………….(6)
  phản ánh vụ việc………………………………………………………………………
  ……………………………………………………..(7)
  Vụ việc trên đã được cơ quan, tổ chức………………………….giải quyết.
  (8)…………………………………………………………………………..….
  ………………………………………………………………………………….……. .
  ………………………………………………………………………………(nếu có).
  Nhận xét và đề xuất: (9) ………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..

  Ngày…..tháng…..năm…..
  …………………..(10)                                         CÁN BỘ ĐỀ XUẤT
              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày…..tháng…..năm…..
  Ý KIẾN LÃNH ĐẠO (4)
                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên đơn vị xử lý thông tin trên báo;
  (3): Địa danh;
  (4): Họ tên, chức danh Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền duyệt xử lý tin;

 2. (5): Ghi rõ loại báo, tên báo, cột hoặc trang, phần mục;
  (6): Tiêu đề bài báo;
  (7): Tóm tắt nội dung vụ việc mà báo nêu;
  (8): Tóm tắt các nội dung đã được giải quyết;
  (9): Cần ghi rõ vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  nào và đề 
  xuất hướng giải quyết theo quy định của pháp luật;
  (10): Ý kiến của lãnh đạo Phòng/Đội.

Download tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo File Word, PDF về máy