[Download] Tải Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)
Nội dung Text: Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)

Download


Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn là mẫu phiếu đề xuất được cán bộ đề xuất lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề xuất về việc xử lý đơn của người dân gửi tới. Mẫu phiếu đề xuất nêu rõ thông tin cá nhân của người gửi đơn, nội dung của đơn, hướng giải quyết đơn, những đề xuất nêu ra… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60) File Docx, PDF về máy

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)

 1. Mẫu số 32 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA
  ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..……………..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………(2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………(3), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU ĐỀ XUẤT
  Xử lý đơn

  Kính gửi: ……………………………(4)

  Ngày…..tháng…..năm….., ……………(2) nhận được đơn ………………..(5)
  đề ngày…../…../…..
  Đơn ghi tên: ………………………………………………………………..(6)
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
  Nguồn đơn:…………………………………………………………………..(7)
  Tóm tắt nội dung đơn: …………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..…
  ……………………………………………………………………………………..
  Đơn đã được cơ quan/tổ chức………………………………………giải quyết
  ngày (gần nhất)…../…../….. Nội dung đã được giải quyết: (nếu có)
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………..
  Nhận xét và đề xuất: ……………………………………………………….(8)
  ………………………………………………………………………………………..…
  ……………………………………………………………………………………..……
  …………………………………………………………………………………..

  Ngày…..tháng…..năm….. CÁN BỘ ĐỀ XUẤT
  …………………….(9) (Ký, ghi rõ họ tên)
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày…..tháng…..năm…..
  PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO (4)
  (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. (1): Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;
  (2): Tên đơn vị đề xuất xử lý đơn;
  (3): Địa danh;
  (4): Họ tên, chức danh của lãnh đạo có thẩm quyền duyệt xử lý đơn;
  (5): Loại đơn (khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh…);
  (6): Họ tên người hoặc đại diện ghi trong đơn;
  (7): Qua Bưu điện, tiếp công dân (số, ngày tháng…), tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm chuyển đến;
  (8): Cần ghi rõ đơn có đủ điều kiện xem xét thụ lý, giải quyết không? Vì sao? nếu có thì xử lý như thế nào?…
  (9): Ý kiến của lãnh đạo Phòng/Đội.

Download tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60) File Docx, PDF về máy