[Download] Tải Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB)

Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB)
Nội dung Text: Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB)

Download


Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB) được lập ra nhằm cung cấp bản phô tô (có đóng dấu sao y bản chính) những tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông đã xảy ra cho doanh nghiệp bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB) File Docx, PDF về máy

Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB)

 1. Mẫu sô 16/TNĐB
  ́
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư sô 63/2020/TT­BCA
  ́
  Ngày 19/6/2020

  …………………………………………. (1)    CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
  …………………………………………. (2) NAM
  Số:……………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  V/v(3)………………………………… ….…, ngày……tháng……năm………

  PHIẾU CUNG CẤP HỒ SƠ
  CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

  Kính gửi: ……………………………………………(4)

  Căn cứ vào Nghị định số  103/2008/NĐ­CP ngày 16/9/2008 của Chính Phủ 
  về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  Theo đề nghị của giấy giới thiệu/công văn số ………….. ngày…./…/…… 
  của …………………………………………………………………………………(4)
  về việc (3) ……………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………..………………….
  (2)
  …………………………. đã cung cấp bản phô tô (có đóng dấu sao y bản  
  chính) những tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi……..giờ…..  
  phút,   ngày…./…./…….   tại:
  ………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….. bao gồm:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Đề  nghị(4)………………………………… nghiên cứu để  giải quyết quyền 
  lợi cho khách hàng theo quy định./.
  Nơi nhận: LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(5)
  ­ Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ … (6);
  ­ Lưu: …

 2. (1): Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;
  (2): Tên cơ quan ban hành công văn;
  (3): Trích yếu nội dung công văn;
  (4): Tên doanh nghiệp Bảo hiểm đề nghị trích sao tài liệu;
  (5): Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra, giải quyết vụ tai nạn ký công văn;
  (6): Có thể gửi cho các bên liên quan để biết;
  Chú ý: Văn thư đơn vị  lưu và trong hồ sơ  điều tra giải quyết vụ tai nạn cũng lưu 01 phiếu cung cấp hồ sơ  kèm Công văn hoặc giấy giới  
  thiệu;

Download tài liệu Mẫu Phiếu cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm (Mẫu số 16/TNĐB) File Docx, PDF về máy