[Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo

Download


Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo là và bản được lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo File Word, PDF về máy

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo

 1. Mẫu số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:        /PC­(…3)                                 ………(4), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU CHUYỂN 
  Đơn tố cáo

  Kính gửi: …………………………………….(5)

  (2) ………………nhận được đơn tố cáo đề ngày…../…../…..
  Đơn ghi tên ông (bà): ………………………………(6)
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Nguồn đơn: …………………………………………………………………(7)
  Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 
  91/2013/NĐ­CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ  Quy định về  tố  cáo và  
  giải quyết tố  cáo trong Công an nhân dân và Thông tư  số  10/2014/TT­BCA ngày 
  04/3/2014 của Bộ Công an Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công  
  tác giải quyết tố  cáo trong Công an nhân dân (8), (2)…………………………….. 
  chuyển đơn trên đến ……………………………………..(5) để  xem xét, giải quyết 
  theo quy định của pháp luật; (9)………….(nếu có)./.

  Nơi nhận:                                                                      ……………………………(10)
  ­ Như trên;                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

   (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên đơn vị xử lý đơn;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị chuyển đơn;
  (4): Địa danh;
  (5): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đơn;
  (6): Họ tên người đứng đơn;
  (7): Qua Bưu điện, tiếp công dân, cơ quan/tổ chức nào hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi đến;

 2. (8): Nếu tố cáo liên quan đến tố tụng hình sự thì ghi: “căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Thông  
  tư  liên tịch số  02/2005/TTLT­VKSTC­TATC­BCA­BQP­BTP ngày 10/8/2005 của Viện Kiểm sát nhân 
  dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một  
  số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo”; bỏ dòng “Nghị  định số 91/2013/NĐ­CP  
  …trong CAND”;
  (9): Nếu đơn do  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ  chức thành viên của Mặt trận gửi đến thì  
  ghi thêm: “thông báo kết quả xử lý cho cơ quan/tổ chức….. biết”; 
  (10): Chức vụ người ký Phiếu chuyển đơn.

Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo File Word, PDF về máy