[Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại – Tải về File Word, PDF

Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại

Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại

Download


Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại là văn bản được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại File Word, PDF về máy

Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại

 1. Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:        /PC­(…3)                                 ………(4), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU CHUYỂN 
  Đơn khiếu nại

  Kính gửi: …………………………………….(5)

  (2)…………………………….nhận được đơn khiếu nại  đề  ngày…../…../
  …..
  Đơn   ghi   tên   ông   (bà):   ………………………………………………………
  (6)
  Địa chỉ: …………………………………………………………………….
  Nguồn   đơn:   …………………………………………………………………
  (7)
  Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định 
  số 75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
  của   Luật   Khiếu   nại   (8)   và   Thông   tư   số   68/2013/TT­BCA   ngày   26/12/2013 
  Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản 
  lý   công   tác   giải   quyết   khiếu   nại   trong   Công   an   nhân   dân,   ……….
  ………………………(2)   chuyển   đơn   trên   đến 
  …………………………………….(5) để  xem xét, giải quyết theo quy định của 
  pháp   luật;   thông   báo   kết   quả   cho   ……………………………(2)   và   (9)
  ……………………….. (nếu có) biết./.

  Nơi nhận:                                                                      …………………………(10)
  ­ Như trên;                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan, đơn vị chuyển đơn;

 2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của cơ quan, đơn vị chuyển đơn;
  (4): Địa danh;
  (5): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đơn;
  (6): Họ tên người đứng đơn;
  (7): Qua Bưu điện, tiếp công dân, cơ quan/tổ chức nào hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi đến;
  (8): Nếu khiếu nại liên quan đến tố tụng hình sự thì ghi: “căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; 
  Thông tư  liên tịch số  02/2005/TTLT­VKSTC­TATC­BCA­BQP­BTP ngày 10/8/2005 của Viện Kiểm  
  sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi  
  hành một số  quy định của Bộ  Luật tố  tụng hình sự  về  khiếu nại, tố  cáo”; bỏ  dòng “Nghị  định số 
  75/2012/NĐ­CP …..trong CAND” ;
  (9): Cơ quan/tổ chức/cá nhân có thẩm quyền chuyển đơn đến; 
  (10): Chức vụ người ký Phiếu chuyển đơn.

Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn khiếu nại File Word, PDF về máy