[Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh
Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Download


Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh File Docx, PDF về máy

Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

 1. Mẫu số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:        /PC­(…3)                                 ………(4), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU CHUYỂN
  Đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

  Kính gửi: …………………………………….(5)

  (2) ……………..……………..nhận được đơn đề ngày…../…../…..
  Đơn ghi tên ông (bà): ………………………………………………………(6)
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Nguồn đơn: …………………………………………………………………(7)
  Căn cứ nội dung đơn và ……………………………………………………(8), 
  ………………..(2) chuyển đơn trên đến ………………………………………….(5) 
  để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả cho ……..
  (2) và (9)…………….…(nếu có) biết./. 

  Nơi nhận:                                                                      ……………………………(10)
  ­ Như trên;                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan, đơn vị chuyển đơn;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của cơ quan, đơn vị chuyển đơn;
  (4): Địa danh;
  (5): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đơn;
  (6): Họ tên người đứng đơn;
  (7): Qua Bưu điện, tiếp công dân, cơ quan/tổ chức nào hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi đến;
  (8): Thông tư  số 68/2013/TT­BCA ngày 26/12/2013 của Bộ  Công an Hướng dẫn xử  lý khiếu nại, kiến  
  nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. 

 2. Nếu đề  nghị, kiến nghị, phản ánh không liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì ghi: “Căn cứ  Nghị  định số 
  20/2008/NĐ­CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
  chức về quy định hành chính”;
  (9): Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền chuyển đơn đến; 
  (10): Chức vụ của người ký Phiếu chuyển đơn.

Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh File Docx, PDF về máy