[Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo
Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Download


Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển bài phản ánh trên báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo File Word, PDF về máy

Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

 1. Mẫu số 35 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ………………….(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:        /PC­(…3)                                 ………(4), ngày…tháng…năm…

  PHIẾU CHUYỂN 
  Bài phản ánh trên báo

  Kính gửi: ………………………………………..(5)

  Ngày…../…../…..,   (6)………………….có   đăng   bài………………………..
  (7)
  phản   ánh   vụ 
  việc………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………….(8)
  Sau khi xem xét nội dung bài viết, căn cứ  quy định của………………(9);  
  …………………(2) chuyển bài báo trên đến ……………………………………
  (5) để xem xét, giải quyết và thông báo kết quả cho …………….(2) biết./.

  Nơi nhận:                                                           …………………………(10)
  ­ Như trên;                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên đơn vị xử lý thông tin trên báo;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị chuyển bài viết;
  (4): Địa danh;
  (5): Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền giải quyết tin;
  (6): Ghi rõ loại báo, số báo, cột hoặc trang, phần mục;
  (7): Tiêu đề bài báo;
  (8): Tóm tắt nội dung vụ việc mà báo nêu;
  (9): * Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị  định số  75/2012/NĐ­CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  Quy  
  định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Thông tư số 68/2013 của Bộ Công an Hướng dẫn xử 

 2. lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong  
  CAND;
        * Nếu nội dung phản ánh liên quan đến tố tụng hình sự thì ghi: “căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 
  năm 2003; Thông tư  liên tịch số  02/2005/TTLT­VKSTC­TATC­BCA­BQP­BTP ngày 10/8/2005 của  
  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tư  pháp  
  hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo;
  (10): Chức vụ của người ký Phiếu chuyển.

Download tài liệu Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo File Word, PDF về máy