[Download] Tải Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)

Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)
Nội dung Text: Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)

Download


Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) File Docx, PDF về máy

Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)

 1. TP-CC-26
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP)

  Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
  Hôm nay, ngày ……….. tháng ………. năm ………… (1)
  Tại ………………………. (2), địa chỉ tại……………………… (3)
  Tôi ………………………………… (4), công chứng viên, trong phạm vi trách
  nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

  CHỨNG NHẬN:
  – Bản dịch này do Ông/Bà ……………………………..(5), cộng tác viên phiên
  dịch của ……………(2), tỉnh (thành phố)………….. (6) dịch từ tiếng …………… sang
  tiếng ………………..;
  – Chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của Ông/Bà……………………… (5);
  – Nội dung bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo
  đức xã hội;
  – Văn bản công chứng này được lập thành…… (7) bản chính, mỗi bản gồm
  …. tờ, …… trang (8), lưu 01 bản tại …………….(2), tỉnh (thành phố) ……………….(6)
  Số công chứng ……….., quyển số ……./…….TP/CC-SCC/BD (9)

  CÔNG CHỨNG VIÊN (10)

 2. Ghi chú:
  (1) Ghi cả bằng chữ ngày, tháng, năm công chứng viên ký và đóng dấu tổ chức hành
  nghề công chứng tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng, trong đó phần chữ để trong
  dấu ngoặc đơn.
  (2) Ghi tên của tổ chức hành nghề công chứng.
  (3) Ghi địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định thành lập
  (đối với Phòng công chứng) hoặc Giấy đăng ký hoạt động (đối với Văn phòng công
  chứng).
  (4) Ghi đầy đủ họ tên của công chứng viên thực hiện công chứng.
  (5) Ghi đầy đủ họ tên của người phiên dịch.
  (6) Ghi tỉnh/thành phố nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.
  (7) Ghi số lượng bản chính bằng cả số và chữ (phần chữ để trong dấu ngoặc đơn).
  (8) Số tờ, số trang bao gồm cả phần lời chứng của công chứng viên.
  (9) Ghi số công chứng, số thứ tự của Sổ công chứng và năm của Sổ công chứng.
  (10) Công chứng viên ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu tổ chức hành nghề công chứng.

Download tài liệu Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) File Docx, PDF về máy