[Download] Tải Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo

Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo

Download


Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để ghi chép về việc kết luận nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo File Docx, PDF về máy

Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo

 1. Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …………………..(1)                  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ……………(2)                                 Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:         /KL­(…3)                               ………(4), ngày…tháng…năm…
        
  KẾT LUẬN
  Về nội dung tố cáo

            Căn cứ Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo số….. ngày…../…../
  ….. của……………………………..(5);
  Căn cứ các tài liệu thu thập được và Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố 
  cáo số….. ngày…../…../….. của…………………………………….(6) về việc tố cáo 
  đối với ..….……………………(7), ……………………….(5) kết luận:
  1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo:
  (9)………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  2. Kết luận chung: …………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  3. Xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của Thủ 
  trưởng cơ quan, đơn vị, của từng tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có):
  (9)………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền:
  4.1 Đối với đối tượng bị tố cáo: ………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  4.2   Đối   với   cơ   quan   quản   lý   trực   tiếp   đối   tượng   bị   tố   cáo: 
  ……………………
  ………………………………………………………………………………………..
  4.3   Yêu   cầu   khắc   phục   hậu   quả,   thiệt  
  hại……………………………………..

 2. ………………………………………………………………………………………..
  4.4 Các biện pháp khác………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  5. Kiến nghị/Đề nghị/Yêu cầu: (nếu có)
  (10)………………………………………………………………………………
  Giao cho……………………(11) tiến hành công khai Kết luận về nội dung  
  tố cáo này theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc
    thực hiện những biện pháp xử  lý và kiến nghị/đề  nghị/yêu cầu đã nêu  ở  trên. 
  Trong   thời   hạn   …….   ngày,   kể   từ   ngày   nhận   được   Kết   luận, 
  ………………………………(12),   ………………………………………(7)   và   các 
  cơ   quan,   đơn   vị,   cá   nhân   có   liên   quan   báo   cáo   kết   quả   thực   hiện   các   biện  
  pháp/kiến nghị/yêu cầu đã nêu trên về   (5)…………….(qua…………………(11))./.

  Nơi nhận:                                                                           ……………………….(13)
  ­……….(14) để b/c;                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ ………(7) để biết;
  ­……….(11) để thực hiện;
  ­ ………(12);
  ­ ….. ….(15);
  ­ ………(16);
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan ra Kết luận về nội dung tố cáo. Nếu lãnh đạo Bộ ký Kết luận thì không có dòng này;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Kết luận (nếu lãnh đạo Bộ ký Kết luận thì ghi là:­BCA­ Số 
  hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị xây dựng kết luận);
  (4): Địa danh;
  (5): Chức danh người ký Quyết định về xác minh nội dung tố cáo;
  (6): Trưởng Đoàn/Tổ trưởng hoặc họ tên cá nhân được giao xác minh nội dung tố cáo;
  (7): Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người bị tố cáo;
  (8): Nêu cụ  thể  từng nội dung tố cáo và kết quả  xác minh, kết luận từng nội dung là đúng, đúng một  
  phần hay sai toàn bộ;
  (9): Nêu cụ thể từng hành vi vi phạm và các căn cứ  xác định hành vi vi phạm đó; tính chất, mức độ  vi  
  phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; nguyên nhân; các cá nhân, tổ chức có liên quan trực 
  tiếp, gián tiếp đến vi phạm; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của từng tập thể, cá nhân có  
  vi phạm…Nếu là hành vi tham nhũng thì phải nêu rõ thêm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
  là do yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm trong quản lý hay bao che cho người vi phạm;
  (10): Nêu cụ thể các kiến nghị:
  ­ Chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại của người bị tố cáo;
  ­ Chấn chỉnh công tác quản lý của lãnh đạo có trách nhiệm liên quan.
  ­ Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cơ  chế quản lý và các văn bản quy phạm 
  pháp luật (nếu có).

 3. ­ Xử lý những cán bộ sai phạm; xử lý về tài chính, tài sản…
  ­ Khắc phục hậu quả, thiệt hại đã gây ra…
  (11): Tên cơ quan, đơn vị được giao việc;
  (12): Thủ trưởng cơ quan chủ quản người bị tố cáo;
  (13): Chức vụ người ký Kết luận nội dung tố cáo;
  (14): Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có);
  (15): Cơ quan thanh tra…..;
  (16): Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam/tổ chức thành viên của Mặt trận chuyển đơn đến (nếu có).

Download tài liệu Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo File Docx, PDF về máy