[Download] Tải Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Tải về File Word, PDF

Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Download


Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương File Word, PDF về máy

Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 1. UBND tỉnh, thành phố………… Mẫu biểu số 30

  KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM…
  (Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Năm….(năm hiện
  Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  STT Nội dung hành)
  Thực hiện năm…
  Dự toán Ước thực hiện
  (năm trước)
  A B 1 2 3 4
  A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP
  B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
  C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
  I Tổng dư nợ đầu năm
  Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay
  tối đa của ngân sách địa phương (%)
  1 Trái phiếu chính quyền địa phương
  2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)
  Vay trong nước khác theo quy định của pháp
  3
  luật
  II Trả nợ gốc vay trong năm
  1 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay
  – Trái phiếu chính quyền địa phương
  – Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
  Vay trong nước khác theo quy định của pháp

  luật
  2 Nguồn trả nợ
  – Từ nguồn vay
  – Bội thu ngân sách địa phương
  – Tăng thu, tiết kiệm chi
  – Kết dư ngân sách cấp tỉnh
  III Tổng mức vay trong năm
  1 Theo mục đích vay
  – Vay bù đắp bội chi
  – Vay trả nợ gốc
  2 Theo nguồn vay
  – Trái phiếu chính quyền địa phương
  – Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
  – Vay trong nước khác theo quy định của pháp

 2. luật
  IV Tổng dư nợ cuối năm
  Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay
  tối đa của ngân sách địa phương (%)
  1 Trái phiếu chính quyền địa phương
  2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)
  Vay trong nước khác theo quy định của pháp
  3
  luật
  D Trả nợ lãi, phí

  Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án.

  …., ngày … tháng … năm …
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương File Word, PDF về máy