[Download] Tải Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ
Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

Download


Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ được biên soạn cụ thể nhằm giúp các đơn vị, cá nhân tổ chức đại hội dễ dàng lập kế hoạch một cách hoàn chỉnh hơn. Để nắm chi tiết mục đích, nội dung của đại hội, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ File Docx, PDF về máy

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

 1. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN 6 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
  HỘI CHỮ THẬP ĐỎ  NAM
  PHƯỜNG X Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:  05/KH­CTĐ  Phường X, ngày 12  tháng 5  năm 2021

  KẾ HOẠCH
  Tổ chức Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ phường X
  Nhiệm kỳ 2021 ­2026
  ­­­­­­­­­­­
  Căn cứ  vào Kế  hoạch số 08/KH­CTĐ ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hội 
  Chữ  thập đỏ  quận 6 về  việc tổ  chức Đại hội Hội Chữ  thập đỏ  các cấp Hội 
  quận 6 nhiệm kỳ 2021­2026.
  Hội Chữ thập đỏ phường X đề ra kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội  
  Chữ thập đỏ phường lần XI, nhiệm kỳ 2021 ­ 2026 nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Đánh giá được toàn diện, đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại  
  hội trong nhiệm kỳ  qua, rút ra bài học kinh nghiệm tổ  chức công tác Hội và  
  phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải  
  pháp công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ tới.
  2. Bầu đoàn đại biểu đi tham dự Đại hội cấp trên, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ 
  cấu hợp lý.
  3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội cấp trên; đóng  
  góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 
  XI.
  4. Đại hội Chữ  thập đỏ  phải đảm bảo sự  lãnh đạo của cấp  ủy Đảng và 
  sự  quản lý của Nhà nước, việc tổ  chức Đại hội phải đổi mới, khoa học, phát 
  huy được dân chủ, trí tuệ  tập thể,  đảm bảo đoàn kết, thiết thực, tránh phô 
  trương hình thức; công tác nhân sự phải được chuẩn bị dân chủ, đúng quy trình, 
  đảm bảo chất lượng; phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau  
  đại Hội.
  5. Đại hội phải kết hợp chặt chẽ với củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; phát 
  triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ hội viên, tình nguyện viên và thanh 
  thiếu niên Chữ  thập đỏ; đẩy mạnh các phong trào thi đua với những chương 
  trình hoạt động thiết thực, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội 
  trong sự nghiệp nhân đạo.

 2. II. NỘI DUNG:
  1. Đánh giá kết quả  công tác Hội và phong trào Chữ  thập đỏ  nhiệm  
  kỳ  qua và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  trong nhiệm kỳ 
  tới:
  1.1. Về tổng kết nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội đánh giá đúng thực trạng  
  tình hình công tác Hội và phong trào Chữ  thập đỏ  ở  cấp mình, đánh giá đầy đủ 
  thực trạng tình hình tổ  chức và hoạt động của Hội  ở  địa phương, chỉ  rõ những 
  hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
  1.2. Về  mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kỳ  tới, phù hợp với 
  đặc điểm tình hình địa phương và thực trạng công tác Hội và phong trào Chữ 
  thập đỏ  tại địa phương; xác định rõ các giải pháp phát triển tổ  chức, xây dựng 
  lực lượng của Hội, nhất là phát triển Hội viên, tình nguyện viên Chữ  thập đỏ; 
  nâng cao chất lượng hoạt động và tính chuyên nghiệp của Hội; chú trọng giải 
  pháp xây dựng tổ  chức Hội phát triển nguồn lực phục vụ  công tác Hội, tham  
  mưu công tác nhân đạo, vận động và phối hợp với các ngành, đoàn thể  trong  
  công tác nhân đạo, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.
  2. Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành, Thường trực:
  2.1. Đánh giá trách nhiệm của Ban Chấp hành, Thường trực, trong việc cụ 
  thể  hóa, lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện nghị  quyết Đại hội cấp mình và cấp trên; 
  hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ  trương công tác Hội và phong trào 
  Chữ thập đỏ tại địa phương.
  2.2. Đánh giá trách nhiệm của Ban Chấp hành, Thường trực, trong công tác  
  tham mưu với cấp  ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội tại địa 
  phương; trong việc phối hợp với các cơ  quan, tổ  chức, các nhà hảo tâm trong 
  công tác nhân đạo; trong vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác Hội. 
  2.3.   Nêu   rõ   khuyết   điểm,   hạn   chế   của   Ban   Chấp   hành,Thường   trực, 
  nguyên nhân của hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.
  3. Đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp, 
  văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI:
  Hội Chữ thập đỏ phường X tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu đóng  
  góp ý kiến xây dựng dự  thảo các Văn kiện Đại hội cấp phường, quận, Thành 
  phố, Trung ương khi các Văn kiện này được công bố để xin ý kiến.
  Trong Đại Hội cấp phường tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào tóm tắt  
  dự  thảo báo cáo của Ban chấp hành Hội Chữ  thập đỏ  phường X, của Hội Chữ 
  thập đỏ quận 6, góp ý vào tóm tắt dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Chữ 
 3. thập đỏ  Thành phố  Hồ  Chí Minh, của Văn kiện Đại hội Chữ  thập đỏ  Trung 
  ương.
  4. Bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội khóa mới:
  4.1. Tiêu chuẩn  ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội: căn cứ  theo 
  tiêu chuẩn cán bộ chung của Đảng, Chỉ thị số 43 ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư 
  Trung  ương Đảng (khóa X) về  “Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với  
  công tác của Hội Chữ  thập đỏ  Việt Nam”  và tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ 
  Hội, chú ý lựa chọn những người thực sự có uy tín, có năng lực vận động nhân 
  đạo, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ  nghiệp vụ  vững và có điều kiện tham 
  gia công tác Hội.
  4.2. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội.
  ­ Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp nào, do Đại hội 
  Hội cấp đó quyết định, trong đó chú ý: Ban Chấp hành chi hội không quá 05  
  người; Ban Chấp hành Hội cấp phường không quá 17 người, Thường trực không 
  quá 1/3 số lượng UV BCH ở mỗi đơn vị. 
  ­ Thành phần, cơ  cấu Ban Chấp hành, Thường trực Hội gồm: Cán bộ 
  chuyên trách, cán bộ  kiêm nhiệm (gồm: đại diện các ngành, đoàn thể, tổ  chức  
  tôn giáo, đại diện các doanh nghiệp, những nhà hoạt động phường hội, cá nhân  
  tiêu biểu), chú trọng cơ  cấu hợp lý nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, có tính kế 
  thừa.
  ­ Số  lượng  ủy viên Ban Kiểm tra Hội cấp nào, do Đại hội Hội cấp đó  
  quyết định, trong đó chú ý: Ban kiểm tra Hội cấp phường không quá 03 người.
  4.3. Đề  án xây dựng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, cấp Hội cần báo cáo  
  xin ý kiến cấp ủy Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp.
  5. Bầu cử đại biểu dự Đại hội cấp trên:
  Việc bầu cử đoàn đại biểu đi dự  đại hội cấp trên phải tuân thủ  theo quy 
  định Điều lệ Hội, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội cấp trên. Đại biểu được 
  bầu đi dự Đại hội cấp trên phải thực sự  tiêu biểu, có uy tín trong tổ  chức Hội,  
  có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của Đại Hội.
  6. Số lượng đại biểu và tiến độ đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp:
  6.1. Về số lượng đại biểu:
  ­ Số lượng đại biểu Đại hội cấp phường do Ban Chấp hành Hội Chữ thập 
  đỏ  phường quyết định phù hợp với điều kiện thực tế. Vì tình hình dịch bệnh  
  covid­19 còn diễn biến phức tạp. Do đó, Hội Chữ  thập đỏ  phường X dự  kiến 
  triệu tập từ 50 đến 100 đại biểu.
 4. 6.2. Tiến độ tổ chức Đại hội:
  ­ Hội nghị Chi Hội hoàn thành trước ngày 12/06/2021.
  ­ Đại hội cấp phường hoàn thành trước ngày 25/06/2021.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Hội Chữ thập đỏ phường:
  ­ Xây dựng kế  hoạch cụ  thể  Đại hội cấp phường và thực hiện tốt công  
  tác tuyên truyền Đại hội.
  ­ Báo cáo xin ý kiến của cấp  ủy Đảng, chính quyền địa phương về  tổ 
  chức  Đại hội  và có  chủ  trương lãnh  đạo Đại hội Hội Chữ  thập  đỏ  tại  địa 
  phương.
  2. Một số vấn đề lưu ý trước khi tổ chức Đại hội:
  2.1. Hội Chữ  thập đỏ  phường chuẩn bị  tốt các nội dung Đại hội để  trình 
  duyệt Đại hội gồm:
  a) Quy trình duyệt Đại hội: Ban Ban Chấp hành Hội phường báo cáo đề 
  án tổ chức Đại hội với Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp và khi được đồng 
  ý sẽ tiến hành Đại hội.
  b) Nội dung báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ:
  ­ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ  nhiệm kỳ 
  tới;
  ­ Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành;
  ­ Đề  án nhân sự  Ban Chấp hành, Thường trực và nhân sự  chủ  chốt của 
  Hội nhiệm kỳ mới (Kèm theo danh sách trích ngang);
  ­ Báo cáo tổng hợp ý kiến vào Văn kiện Đại hội cấp trên;
  ­ Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu Đại hội;
  ­ Dự kiến chương trình Đại hội.
  c) Thành phần duyệt Đại hội:
  ­ Thường trực Hội cấp trên trực tiếp;
  ­ Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trình duyệt Đại hội.
  ­ Thường trực cấp trình duyệt Đại hội.
  2.2. Việc tổ  chức đại hội; bầu Ban Chấp hành, Thường trực, Ban Kiểm  
  tra thực hiện theo đúng các quy định tại mục I và mục IV, Hướng dẫn thực hiện  
  Điều lệ  Hội Chữ  thập đỏ  Việt Nam (Hướng dẫn số  143 /HD­TƯHCTĐ ngày  
 5. 11/6/2018 của Hội Chữ thập đỏ  Việt Nam về thực hiện Điều lệ  Hội Chữ  thập  
  đỏ Việt Nam Khóa X, nhiệm kỳ 2017 ­ 2022).
  3. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội và tổ  chức công 
  tác thông tin, tuyên truyền:
  ­ Tổ  chức phong trào thi đua sôi nổi  ở  địa phương lập thành tích chào  
  mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021, 2022, chào mừng Đại hội các cấp tiến tới  
  Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ  Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại  
  hội toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
  ­ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kết quả công tác Hội và phong trào 
  Chữ  thập đỏ  nhiệm kỳ  qua, dự  thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  công 
  tác Hội và phong trào Chữ  thập đỏ  nhiệm kỳ  tới để  lấy ý kiến rộng rãi; tuyên 
  truyền các mô hình, điển hình nhân tố tốt trong công tác nhân đạo.
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CTĐ phường X báo cáo Đảng 
  ủy,  Ủy ban nhân dân phường và Hội Chữ thập đỏ  quận 6 về việc tổ  chức Đại  
  hội, chuẩn bị  tổ chức tốt Đại hội, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu Kế  hoạch  
  đề ra./.
  Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HỘI
  ­ Hội CTĐ Q6; CHỦ TỊCH
  ­ Đảng uỷ Phường;
  ­ UBND phường;                
  ­ Khối vận phường;
  ­ Lưu: VT.   Nguyễn Xuân Phúc

Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ File Docx, PDF về máy