[Download] Tải Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra
Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra

Download


Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra là văn bản được lập ra để lập kế hoạch thanh tra/xác minh/kiểm tra một vụ việc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra File Docx, PDF về máy

Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra

 1. Mẫu số 44 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

     ……………(1)                          CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………(2)                                Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
      
  Số:              /KH­….. (3)                        ………(4), ngày…tháng…năm…

                                                        KẾ HOẠCH
  ….………………..(5)

  Thực hiện Quyết định số…..ngày…../…../…..của…………………………
  (6) về…………………(5), …………(7) xây dựng Kế hoạch tiến hành như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu:
  ­ Mục đích……………………………………………………………………..
  ­ Yêu cầu………………………………………………………………………..
  II. Nội dung thanh tra/xác minh/kiểm tra: (8)
  III. Đối tượng, phạm vi thanh tra/xác minh/kiểm tra:
  3.1 Phạm vi thanh tra/xác minh/kiểm tra:
  ­ Đối tượng thanh tra/xác minh/kiểm tra: …………………………………….
  ­ Thời gian thanh tra/xác minh/kiểm tra: ……………………………………..
  3.2 Phương pháp thanh tra/xác minh/kiểm tra: ……………………………….
  IV. Tổ chức thực hiện:
  ­ Trách nhiệm của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra/người có trách 
  nhiệm xác minh/kiểm tra: ……………………………………………………………
  ­ Kinh phí, điều kiện vật chất phục vụ hoạt động thanh tra/xác minh/kiểm 
  tra: 
  ………………………………………………………………………………………..
  ­ Phạm vi thông báo Kế hoạch thanh tra/xác minh/kiểm tra: …………………
  ­ Những vấn đề khác có liên quan (nếu có): ……………………………../.
                                 

 2. Ngày…..tháng…..năm…..                                                                      
          PHÊ DUYỆT                                                         …………………(9)
                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

  Nơi nhận:
  ­ Người ra quyết định thanh tra;
  ­ Lưu: …..
  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Đoàn thanh tra/Đoàn xác minh/Đoàn kiểm tra. Nếu là cá nhân được giao xác minh thì ghi đơn vị công  
  tác của cá nhân đó;
  (3): Nếu Trưởng Đoàn thanh tra/Trưởng Đoàn xác minh/Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc cá nhân được giao  
  xác minh/kiểm tra  không có chức danh ký, đóng dấu thì không có dòng này;
  (4): Địa danh;
  (5): Tên cuộc thanh tra/cuộc xác minh/kiểm tra;
  (6): Chức danh của Thủ trưởng cơ quan Công an ra quyết định hoặc Chánh Thanh tra Bộ/Công an tỉnh, 
  thành phố trực thuộc TƯ/Cảnh sát PCCC (nếu là người ra QĐ thanh tra chuyên ngành);
  (7):Trưởng Đoàn thanh tra/Trưởng Đoàn xác minh/Trưởng Đoàn kiểm tra/người được giao nhiệm vụ 
  xác minh;
  (8): Nêu rõ những vấn đề cần thanh tra, xác minh, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần chú ý…;
  (9): Trưởng đoàn hoặc người có trách nhiệm xác minh/kiểm tra.

Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra File Docx, PDF về máy