[Download] Tải Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng

Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng

Download


Mẫu hợp đồng vay vốn và hợp đồng tín dụng do khách hàng và ngân hàng cùng lập, căn cứ vào luật các tổ chức tín dụng và quy chế cho vay của tổ chúc tín dụng đối khách hàng ban hành theo quyết định của thống đốc NHNN. Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng

 1. Hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ________ ________
  ¯

  MẪU SỐ: 04B/CV
  (Do khách hàng và ngân hàng cùng lập)
  HỢPĐỒNG TÍN DỤNG
  Số: . . . . . /HĐTD
  -Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;
  – Căn cứQuy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng
  ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc
  NHNN;
  – Căn cứhồ sơ vay vốn của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và kết quả
  thẩm định của NHNo&PTNT . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm 200 . . tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . chúng tôi gồm:
  BÊN CHO VAY (BÊN A):
  Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  …..
  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Người đại diện là ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ:. . . . . . . . . .
  ….
  Giấy ủy quyền số (nếu có): . . . . . . . . . . . do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . ủy quyền.
  BÊN VAY (BÊN B):
  Tên khách hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ……..
  Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. ……..
  Người đại diện là ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức
  vụ:. . . ……
  CMND số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày cấp: . . . . . . . . . . . . nơi
  cấp: . . . . . . .
  Giấy ủy quyền số (nếu có): . . . . . . . . . . . do ông (bà) . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . ủy quyền.
  Hai bên thống nhất việc bên A cho bên B vay tiền theo nội dung thỏa
  thuận dưới đây:
  Điều 1. Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng
  tiền vay
  Phương thức cho vay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ………
  Mức dư nợ cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ……..
  Số tiền bằng số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ………
  Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ……..
  (Số tiền cho vay cụ thể được tính cho từng lần rút vốn được theo
  dõi tại phụ lục hợpđồng hoặc giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng này).
  Mục đích sử dụng tiền vay:  Điều 2. Lãi suất cho vay
  – Lãi suất tiền vay là: . . . . . .%/ . . . . . . . tại thời điểm ký hợp đồng
  tín dụng.
  – Lãi tiền vay Bên B phải trả cho Bên A chỉ tính từ ngày vay đến
  ngày trả nợ.
  – Phương pháp trả lãi tiền vay:
  + Theo định kỳ riêng: . . . . . . . . . . . . . . /1 lần vào ngày . . . . . . . . . . . . .
 3. ……
  + Hoặc trả lãi tiền vay cùng với kỳ trả nợ gốc.
  – Lãi suất nợ quá hạn: Khi đến kỳ hạn trả nợ hoặc kết thúc thời hạn
  cho vay, nếu Bên B không có khả năng trả nợ đúng hạn gốc, lãi và
  không được điều chỉnh kỳ hạn trảnợ gốc, lãi hoặc không được gia hạn
  nợ gốc, lãi thì NHNo sẽ chuyển toàn bộ sốdư nợ thực tế sang nợ quá
  hạn và bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng . . . . . %/tháng.
  Điều 3. Thời hạn cho vay, phương thức và kỳ hạn trả nợ
  Thời hạn cho vay: . . . . tháng. Hoặc thời hạn của hạn mức tín dụng
  . . . . tháng, kể từngày … tháng … năm 20 . .
  Ngày nhận tiền vay lần đầu là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  …..
  Kế hoạch phát tiền vay và kỳ hạn trả nợ (thực hiện theo phụ lục
  kèm theo).
  Trường hợp Bên B trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho
  vay thì phải được bên A chấp thuận.
  Trường hợp bên B rút tiền vay nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay
  bên B lập một giấy nhận nợ gửi bên A.
  Điều 4. Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có/Không có bảo đảm
  bằng tài sản
  (Trường hợp cho vay có bảo đảm bằng tài sản được kèm hợp đồng
  bảo đảm tiền vay).
  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
  5.1, Bên A có quyền:
  a) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ
  của Bên B;
  b) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên
  B cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng;
  c) Có quyền định đoạt tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản làm
  bảo đảm tiền vay trong những trường hợp sau:
  – Bên B không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ;
  – Không có chủ thể kế thừa nghĩa vụ của Bên B;
 4. – Xảy ra bất kỳ sự kiện pháp lý nào giải phóng Bên B khỏi nghĩa
  vụ cam kết trong hợpđồng này.
  d) Gia hạn nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi theo quy
  định của NHNN.
  5.2, Bên A có nghĩa vụ:
  a) Thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng;
  b) Lưu giữhồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.
  Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
  6.1, Bên B có quyền:
  a) Từ chối yêu cầu của Bên A không đúng với các thỏa thuận
  trong hợp đồng này;
  b) Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng này theo quy định của
  pháp luật.
  6.2, Bên B có nghĩa vụ:
  a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến
  việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các
  thông tin, tài liệu đã cung cấp;
  b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội
  dung khác đã thỏa thuận trong hợp đồng này;
  c) Trả nợgốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận trong hợp đồng này;
  d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng
  những thỏa thuận về việc trả nợ vay.
  Điều 7. Một sốcam kết khác
  ………………………………………………….
  ………………………………………………….
  ………………………….
  Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng hợp đồng
  Khi một trong hai bên muốn có sự thay đổi nội dung điều khoản
  nào của hợp đồng này thì gửi đề xuất tới bên kia bằng văn bản. Nếu bên
  kia chấp thuận, hai bên sẽ ký bổsung điều khoản thay đổi đó trong một
  thỏa thuận bằng văn bản đi liền với hợpđồng này.
  Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng tín dụng này phải được hai
 5. bên cùng thoả thuận theo quyđịnh về mua, bán nợ của NHNN. Các điều
  khoản khác của hợp đồng này không thayđổi.
  Điều 9. Cam kết chung
  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Nếu
  có tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng dựa trên nguyên
  tắc bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết bằng
  thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa kinh tế nơi
  có trụ sở chính của bên A.
  Hợp đồng này được lập thành 02 bản, các bản có giá trị như nhau,
  mỗi bên giữ 01 bản.
  Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được thanh lý khi Bên B hoàn
  trả xong cả gốc và lãi.
  ĐẠI DIỆN BÊN
  A
  ĐẠI DIỆN BÊN B
  (Ký tên, đóng dấu) (Ký
  tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng vay vốn – Hợp đồng tín dụng File Word, PDF về máy