[Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Download


Mời các bạn cùng xem qua “Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ” để tham khảo những thông tin chính cần được trình bày trong bản hợp đồng ủy quyền nhằm đảm bảo được lợi ích của các bên tham gia.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Các bạn đang băn khoăn về cách trình bày và soạn thảo hợp đồng ủy quyền, thì có thể tham khảo đoạn trích “Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ” dưới đây:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
CHỦ SỞ HỮU NOCV
CƠ QUAN QUẢN LÝ NOCV
——-
                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                           —————
 
                                                              …………, ngày …. tháng …. năm 20…..
 
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ
NHÀ Ở CÔNG VỤ
(Số HĐ:       /201     /HĐ-…….)
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ;
Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-BXD ngày….tháng….năm 201…của (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ;
Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng…năm 201… của (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở công vụ;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên.
Chúng tôi gồm:
Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A): Tên cơ quan quản lý nhà ở công vụ
– Ông (bà): ……………………………………….. Chức vụ: ……………………
– Số CMND: ……………………………… cấp ngày …../…./…., tại ……………
– Đại diện cho: ……………………………………………………………………
– Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………
– Điện thoại: ……………………………….;  Fax: …………………………………
– Số tài khoản: …………………………. tại Kho bạc: ……………………………
Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B): Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
– Ông (bà): ……………………………….……………. Chức vụ: …………………
– Số CMND: ………………………………… cấp ngày …../…./….., tại …………
– Đại diện cho: ………………………………………………………………………
– Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………………
– Điện thoại: ……………………………….;  Fax: …………………………………
– Số tài khoản: …………………………. tại Kho bạc: ……………………………
– Mã số thuế: ………………………………………………………………………
Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung, thời hạn Hợp đồng ủy quyền
1. Nội dung hợp đồng: Bên A ủy quyền cho Bên B quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ (nêu vị trí, phạm vi được ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ).
2. Thời hạn hợp đồng (tối đa không vượt quá 5 năm): Từ ngày …/…/20….đến ngày …./…./20…
3. Gia hạn hợp đồng
Khi hết hạn hợp đồng bên A tiếp tục ủy quyền cho bên B theo nội dung hợp đồng này với các điều kiện sau:
– Hai bên tiếp tục có nhu cầu ký tiếp hợp đồng.
– Bên B thực hiện tốt nội dung, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng này.

Để xem đầy đủ nội dung của “Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ File Word, PDF về máy