[Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở

Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở

Download


2

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở – Tải về File Word, PDF

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở

 1. 2

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở

  Bên ủy quyền (1) :

  Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày :…………..tháng………………năm………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………………………….
  cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………….
  Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông) :…………………………………………………………………………
  Sinh ngày…………….tháng………………năm………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………………………….
  cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………….
  Cả hai ông bà cùng thường trú tại số :………………đường…………………………………….
  phường……………………………….quận………………..thành phố…………………………….( 2)

  Ông …………………………………………………… và Bà………………………………………………
  là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu  
  nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:……………………….ngày…….tháng………năm………..
  do …………………………………………………………………………………………………  cấp (4)

  Bên được ủy quyền (1) :

  Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày…………….tháng………………năm………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………………………..
  cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………….
  Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………………………

  Bằng  hợp   đồng  này,  Bên  ủy  quyền  đồng  ý   ủy quyền  cho  Bên  được   ủy 
  quyền với những thỏa thuận sau đây :

  ĐIỀU 1
  PHẠM VI ỦY QUYỀN

 2. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  Bên  ủy quyền ủy quyền cho Bên  được  ủy quyền bán toàn bộ  ngôi nhà  nêu  
  trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

  ­ Tạo điều kiện cho người mua tìm hiểu các thông tin về ngôi nhà nêu trên;

 3. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  ­ Thỏa thuận với bên mua về  các  điều khoản trong nội dung của hợp  đồng 
  mua bán nhà;
  ­ Cùng bên mua thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà ở tại cơ 
  quan công chứng;
  ­ Cùng bên mua thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở 
  đã cam kết và hỗ  trợ, tạo  điều kiện cho bên mua hoàn thành thủ  tục  đăng ký  
  trước bạ  sang tên  đối với ngôi nhà  nêu trên tại cơ  quan nhà  nước có  thẩm  
  quyền. (5)

  ĐIỀU 2
  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Thời hạn ủy quyền là………………………………… kể từ ngày……..tháng…….năm………

  ĐIỀU 3
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

  1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:
  ­ Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sở  hữu nhà   ở  và  quyền sử  dụng  
  đât ở số ……….. ngày …….tháng …….năm ………. do……………………………… cấp (4)
  và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực 
  hiện công việc được ủy quyền;
  ­ Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;
  ­ Thanh toán cho Bên  được  ủy quyền các chi phí  hợp lý  khi thực hiện các  
  việc được ủy quyền;
  ­ Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là……………………….(nếu có);
  ­ Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

  2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :
  ­ Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc 
  thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;
  ­ Yêu cầu Bên được ủy quyền giao toàn bộ số tiền bán ngôi nhà nêu trên.

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 4. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

  ­ Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền 
  sử dụng đất ở số ………. ngày …..tháng …..năm ………do………………………cấp (4)
  và các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;
  ­ Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và 
  kết quả thực hiện;
  ­ Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ngôi nhà nêu 
  trên;

  2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây :

  ­ Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết 
  để thực hiện công việc được ủy quyền;
  ­ Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền 
  nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

  ĐIỀU 5
  CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  Việc sửa  đổi, bổ  sung hoặc hủy bỏ  hợp  đồng này phải lập thành văn bản  
  trước khi  đăng ký  quyền sở  hữu và  phải  được công chứng hoặc chứng thực mới 
  có giá trị để  thực hiện (6).

  ĐIỀU 6
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
  những lời cùng cam đoan sau đây:
  1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những  
  thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

 5. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  2. Thực hiện  đúng và   đầy  đủ  tất cả  những thoả  thuận với Bên thuê   đã  ghi  
  trong hợp  đồng này; nếu bên nào vi phạm mà  gây thiệt hại, thì  phải bồi thường 
  cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

  ĐIỀU 7
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa  
  và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích 
  của Công chứng viên dưới đây.

  2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này  (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều  
  khoản ghi trong hợp đồng này.

  BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ và tên)

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày …….. tháng ………. năm……… (……………………………………………………… ) (8)
  tại: ……………………………..(9)
  Tôi ……………………………………………………., Công chứng viên phòng Công chứng
  số …………. tỉnh (thành phố)…………………………………………………………………………..

  Chứng nhận :
  ­ Hợp đồng ủy quyền bán nhà đã đựơc giao kết giữa Bên ủy quyền là………..
  và Bên được ủy quyền là……………………………………….. (10); các bên đã tự nguyện
  thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
  nội dung hợp đồng;
  ­ Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
  vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 6. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  ­ Nội dung thoả  thuận của các bên trong hợp  đồng này phù  hợp với pháp 
  luật, đạo đức xã hội;
  ­ Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này  (7), đã đồng ý toàn bộ nội dung  
  ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi (11)

  ­ Hợp đồng này gồm …… bản chính (mỗi bản chính gồm …….tờ,….. trang), cấp 
  cho:
  + Bên ủy quyền ……….. bản chính;
  + Bên được ủy quyền ………. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng ………………….., quyển số ……………. TP/CC­SCC/HĐGD

                                                            
                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN
                                                             (ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

  CHÚ THÍCH

  (1) ­ Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân :
  Ông (Bà) …………………………………………………………………………………………………….
  Sinh ngày…………..tháng………………năm………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………………………
  cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………….
  Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………..

  Nếu bên nào  đó  có  từ  hai người trở  lên, thì  lần lượt ghi thông tin của từng người 
  như trên; nếu bên thuê là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;
  Nếu có   đại diện, thì  ghi họ  tên, giấy tờ  tùy thân và  tư  cách của người  
  đại diện.

  (2)­ Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là tổ chức :

 7. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  Tên tổ chức :……………………………………………………………………………………………….
  Tên viết tắt :………………………………………………………………………………………………..
  Trụ sở tại :…………………………………………………………………………………………………..
  Quyết định thành lập số ……………….ngày………tháng……năm…….của………………..
  Điện thoại :………………………………………………………………………………………………….
  Đại diện là Ông (Bà)…………………………………………………………………………………….
  Chức vụ :…………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số :……………………….do…………………………………………
  cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………….
  Việc đại diện được thực hiện theo…………………………………………………………………..

  (2) Trong trường hợp vợ  chồng có   địa chỉ  thường trú  khác nhau, thì  ghi  địa chỉ 
  thường trú từng người và của cả hai người;

  (3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),…;

  (4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất  động 
  sản liền kề  của chủ  sở  hữu ngôi nhà  theo quy  định của Bộ  luật Dân sự  (từ   Điều  
  278 đến Điều 283;

  (5) Trong trường hợp chưa  được cấp Giấy chứng nhận quyền sở  hữu nhà   ở  và  
  quyền sử  dụng  đất  ở, thì  ghi giấy tờ  chứng minh quyền sở  hữu nhà, quyền sử 
  dụng của ngôi nhà đó;

   (6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;

  (7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng  đề  nghị  Công chứng viên  đọc 
  hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng;

  (8) Trong dấu ngoặc  đơn ghi ngày tháng năm bằng chữ; nếu thực hiện công 
  chứng ngoài giờ  làm việc hoặc theo  đề  nghị  của người yêu cầu công chứng thì 
  ghi giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn;

  (9) Ghi địa điểm thực hiện công chứng;

 8. Mẫu số: 20/CC-HĐ

  (10) Ghi chủ  thể  hợp  đồng là  cá  nhân giao kết; nếu có  bên nào  đó  gồm từ  2 
  người trở lên, thì lần lượt ghi họ tên, giấy tờ tùy thân của từng người;
  Nếu có bên là tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của tổ chức đó và ghi họ tên, giấy 
  tờ tùy thân và tư cách của người đại diện;

  (11) Nếu một trong các bên ký  trước vào hợp  đồng theo hướng dẫn tại  điểm 2 
  Mục I của Thông tư  03/2001/TP­CC, thì  ghi người  đó   đã  ký  trước vào hợp  đồng 
  và  chữ  ký  của người  đó   đúng với chữ  ký  mẫu  đã   đăng ký  tại cơ  quan thực hiện  
  công chứng;

  Nếu việc điểm chỉ được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I của Thông tư 
  số 03/2001/TP­CC, thì ghi đã điểm chỉ hoặc đã ký và điểm chỉ.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà ở File Word, PDF về máy