[Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế

Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế – Tải về File Word, PDF

“Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế” được sử dụng khi người được hưởng thừa kế không có điều kiện đi nhận ủy quyền cho người khác nhận hộ. Thông tin trên giấy ủy quyền bao gồm thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, căn cứ ủy quyền, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền… Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

  Hôm nay, ngày ……  tháng …….. năm….…tại trụ sở …………………………, chúng tôi gồm có:

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

  Ông/Bà……………………………………..sinh năm:……………………………………….

  CMND số: …………….……….do Công an …………… cấp ngày ……………………………

  Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

  Ông/Bà……………………………………..sinh năm:……………………………………….

  CMND số: …………….……….do Công an …………… cấp ngày ……………………………

  Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………

  Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

  ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

  Ông/Bà……………………………là đồng sở hữu và sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng  
  đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ………………………………….. theo “Giấy  
  chứng nhận…………” số: ……………………, số  cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng  
  đất/hồ  sơ gốc số:……………….. do UBND…………………. cấp ngày…………………… 
  (Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản”). 

  ­ Hiện tại Ông/Bà…………………………… đã chết ngày…………….. theo giấy chứng tử 
  số: ………….., quyển số: ……… do UBND phường ………….. cấp ngày …………………

  ­ Theo quy định của pháp luật Bên A là ………. và là một trong những người thừa kế theo  
  pháp luật của Ông/Bà ……………………………….. 

  Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

  ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

  Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc  
  với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký  

 2. các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực  
  hiện các việc sau:

  ­ Khai nhận thừa kế và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc khai nhận thừa kế đối với 
  phần tài sản Bên A được hưởng thừa kế từ Ông/Bà …………………. .

  ­ Sau khi khai nhận thừa kế xong, Bên B được bán, tặng cho toàn bộ phần di sản thừa kế mà  
  Bên A được hưởng;

  ­ Bên B được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  ­ Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

  ­ Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  ­ Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  ­ Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền  
  nêu trên;

  ­ Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận. 

  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  ­ Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

  ­ Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền  
  và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;    

  ­ Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

  2. Bên B có các quyền sau:

  ­ Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để  thực hiện công việc được uỷ 
  quyền;

  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

  ­ Trong mọi trường hợp Bên được uỷ  quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những 

 3. điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc 
  uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này; 

  ­ Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện  
  các việc được uỷ quyền nói trên;

  ­ Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài 
  sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực  
  hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

  ­ Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ 
  một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

  ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

  Thời hạn uỷ  quyền là …… (………….)  năm kể  từ  ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt 
  trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

  Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

  ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

  Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều  
  khoản   đã   được   ghi   trong  mục   13,   chương   XV,   phần   thứ   ba   Bộ   luật   dân   sự   số  
  91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.

  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây  
  để làm bằng chứng.

  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A) BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế File Word, PDF về máy